EXEMPTION

  Exemption № ИНЕГ-ын Даргын тушаал Байцаагчийн дүгнэлтийн дугаар Агаарын тээвэрлэгч ИНД Утга Дуусах хугацаа 1 2 3 4 5 6 ... Read More

ОЛОН УЛСЫН ЗОХИЦУУЛАЛТ

ОУИНБ (Олон улсын Иргэний нисэхийн байгууллага) ЕХНУГ (Европын холбооны нисэхийн удирдах газар) АНУНУГ (Америкийн нэгдсэн улсын нисэхийн удирдах газар) ОХУНУГ (Оросын холбооны улсын нисэхийн удирдах газар) ICAO Difference (only Standard) Others ... Read More

EXEMPTION

Exemption № ИНЕГ-ын Даргын тушаал Байцаагчийн дүгнэлтийн дугаар Агаарын тээвэрлэгч ИНД Утга Дуусах хугацаа 1  2016.05.27 А/372 407/16  МИАТ ТӨХК ИНД-131.19-ийн (3) хэсэг  Монгол Улсад түрээсээр ашиглах агаарын хөлөг нь үйлдвэрлэгдсэнээс хойш 15 жилээс хэтрээгүй байх бөгөөд энэ заалт нь ачааны агаарын хөлөгт хамаарахгүй  2017.05.26 2  2010.11.15 A/770  786/16  Аэромонголиа ХХК  ИНД-119 Хавсралт А-2 (5) хэсэг Чанарын дотоод баталгаажуулалт хариуцсан удирдах албан тушаалтанд тавигдах шаардлага 2017.10.27 3 4 5 6 ... Read More

ПЛАКАТ

PLACARDS Rev / Effect date 1 Civil Aviation Rules Summary Rev.9 / 19.Sep.2018 2 Civil Aviation Safety Regulatory Structure Rev.7 / 24.Jan.2018 3 Operating Within The Mongolian Civil Aviation Rules Rev.4 / 23.Apr.2018 4 Microlight Pilot Certificate Structure: Requirements, Privileges and Limitations Rev.1 / 22.May.2016 5 What Can I Do With My Model Aircraft? Rev.1 / 22.May.2016 6 Am I fit to fly? Rev.1 / 22.May.2016 7 Mongolian Airspace Classification Rev.2 / 30.Jun.2017 8 Human Factor Rev.1 / 22.May.2016 9 VFR Visibility Minima Rev.4 / 18.Oct.2018 10 Aircraft Operator Requirements Rev.2 / 24.Jan.2018 11 UAV Flying With Control Rev.1 / 18.May.2017 12 Category and Class Interpretation Rev.1 / 18.May.2017 13 Is that Mod Approved? Rev.1 / 18.May.2017 14 MCAA and Air Safety: Our Work Behind The Scenes Rev.1 / 18.May.2017 15 Part-119 Senior Persons Requirement Rev.3 / 04.Oct.2017 16 SMS Resource Map Rev.1 / 18.May.2017 17 SMS Implementation Plan and Date for Implementation Timeline Rev.3 / 18.Oct.2018 18 Rule Applicability Summa... Read More

Иргэний нисэхийн дүрмийн төсөлд санал авах

Иргэний нисэхийн дүрмийн шинэчлэл Иргэний нисэхийн дүрмийн шинэчлэлийн 3-р аяны хүрээнд шинэчлэн боловсруулж байгаа иргэний нисэхийн дүрмийн төсөлд санал авч байна. Иргэний нисэхийн дүрмийн шинэчлэлийн талаарх санал хүсэлтийг rule@mcaa.gov.mn цахим хаягаар болон ИНЕГ-ын ХЭЗДБГ-ын Дүрмийн боловсруулалтын хэлтэс гэж хаяглан албан бичгээр ирүүлж болно. Иргэний нисэхийн дүрмийн боловсруулалтад нийтлэг хэрэглэгдэж байгаа үг хэллэгийг эндээс авч өөрсдийн үйл ажиллагаандаа ашиглаж, зарчмын зөрүүтэй санал байвал бидэнд хандана уу. Утас: 285010, 285116, 285117   Procedures № Civil Aviation Rules Title  Effective date Definitions and Interpretation 1 Part-1 ИНД-1 Defin... Read More

Маягт

Энэхүү хуудас нь  Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөх ИНД-ийн Маягтуудыг агуулсан болно. Маягтын файл нь pdf өргөтгөлтэй бөгөөд маягтийг Adobe компанийн Acrobat Reader программыг ашиглан нээж, шууд бөглөх боломжтой. Бөглөсөн маягтийг хэвлэн, баталгаажуулж, холбогдох цахим шуудан / шуудангийн хаягаар хүргүүлнэ үү.          These forms has been released in English and Mongolian language. In the event of any conflict and discrepancy between the two above mentioned languages,  see English version. Please use, Adobe Acrobat Reader for Fillable forms. LOGBOOKS Pilot Logbook CAA-1373 Pilot logbook Experience Logbook CAA-6501 Air traffic service logbook CAA-6601 Maintenance Training and Experience Logbook Aircraft Logbooks CAA-2101 Aircraft logbook CAA-2110 Propeller logbook CAA-2158 Engine logbook ... Read More

Зөвлөмжийн цуврал

Зөвлөмжийн цувралууд  Зөвлөмжийн цувралууд нь дүрэм боловсруулах үйл явцын хэсэг бөгөөд дүрмүүдийг хэрхэн дагаж мөрдөхийг тайлбарласан мэдээлэл болон жишээгээр хэрэглэгчдийг хангах зорилготой. Advisory Circulars Advisory circulars are part of The Rule Development Process and provide explanatory information and examples of how to comply with the rule.  ЗӨВЛӨМЖИЙН ЦУВРАЛЫГ БАТАЛГААЖУУЛСАН ИНЕГ ДАРГЫН ТУШААЛ 2016/02/05 A/82 2016/03/31 A/202 2016/04/27 A/295 2016/05/11 A/328 2016/08/09 A/552 2017/04/19 A/242 General ACs № AC Title Rev / Effect date Old AC Number 1 AC00-1 Acceptability of Parts  09.Aug.2016 NEW 2 AC00-2 Storage and distribution of aeronautical supplies 31.Mar.2016 NEW 3 AC00-3 Internal Quality Assurance  09.Aug.2016 NEW 4 AC00-5 Parts Documentation-CAA Form One-Authorized Release Certificate  09.Aug.2016 NEW ... Read More

Иргэний нисэхийн багц дүрэм

Хэсэг Нэр Батлагдсан огноо Нэмэлт өөрчлөлт Тодорхойлолт ба Тайлбар ИНД-1 Тодорхойлолт ба Товчлол 30.Jun.2010 – Ерөнхий журам ИНД-11 Дүрэм боловсруулах, дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөх 07.May.2010 – ИНД-12 Осол, зөрчлийг мэдээлэх 22.Mar.2010 – ИНД-13  Зөрчлийг шалгах 07.May.2010 – Агаарын хөлөг ИНД-21 Агаарын хөлөгт хамаарах бүтээгдэхүүн, эд анги, гэрчилгээжүүлэлт 16.Apr.2010 – ИНД-26 Агаарын хөлгийн нислэгт тэнцэх чадварын нэмэлт шаардлагууд 17.Jun.2010 – ИНД-39 Нислэгт тэнцэх чадварын удирдамж 07.May.2010 – ИНД-43 Техник үйлчилгээний ерөнхий дүрэм 16.Apr.2010 – ИНД-47 Агаарын хөлгийн бүртгэл, таних тэмдэг 07.May.2010 – Ажилтнууд ... Read More

Олон улсын зохицуулалт

 ОУИНБ (Олон улсын Иргэний нисэхийн байгууллага)  ЕХНУГ (Европын холбооны нисэхийн удирдах газар)  АНУНУГ (Америкийн нэгдсэн улсын нисэхийн удирдах газар) ОХУНУГ (Оросын холбооны улсын нисэхийн удирдах газар) ICAO Difference (only Standard)  Бусад  ... Read More