EXEMPTION

Exemption № ИНЕГ-ын Даргын тушаал Байцаагчийн дүгнэлтийн дугаар Агаарын тээвэрлэгч ИНД Утга Дуусах хугацаа 1  2016.05.27 А/372 407/16  МИАТ ТӨХК ИНД-131.19-ийн (3) хэсэг  Монгол Улсад түрээсээр ашиглах агаарын хөлөг нь үйлдвэрлэгдсэнээс хойш 15 жилээс хэтрээгүй байх бөгөөд энэ заалт нь ачааны агаарын хөлөгт хамаарахгүй  2017.05.26 2  2010.11.15 A/770  786/16  Аэромонголиа ХХК  ИНД-119 Хавсралт А-2 (5) хэсэг Чанарын дотоод баталгаажуулалт хариуцсан удирдах албан тушаалтанд тавигдах шаардлага 2017.10.27 3 4 5 6 ... Read More

ОЛОН УЛСЫН ЗОХИЦУУЛАЛТ

ОУИНБ (Олон улсын Иргэний нисэхийн байгууллага) ЕХНУГ (Европын холбооны нисэхийн удирдах газар) АНУНУГ (Америкийн нэгдсэн улсын нисэхийн удирдах газар) ОХУНУГ (Оросын холбооны улсын нисэхийн удирдах газар) ICAO Difference (only Standard) Others ... Read More

EXEMPTION

Exemption № ИНЕГ-ын Даргын тушаал Байцаагчийн дүгнэлтийн дугаар Агаарын тээвэрлэгч ИНД Утга Дуусах хугацаа 1  2016.05.27 А/372 407/16  МИАТ ТӨХК ИНД-131.19-ийн (3) хэсэг  Монгол Улсад түрээсээр ашиглах агаарын хөлөг нь үйлдвэрлэгдсэнээс хойш 15 жилээс хэтрээгүй байх бөгөөд энэ заалт нь ачааны агаарын хөлөгт хамаарахгүй  2017.05.26 2  2010.11.15 A/770  786/16  Аэромонголиа ХХК  ИНД-119 Хавсралт А-2 (5) хэсэг Чанарын дотоод баталгаажуулалт хариуцсан удирдах албан тушаалтанд тавигдах шаардлага 2017.10.27 3 4 5 6 ... Read More

ПЛАКАТ

PLACARDS 1 Civil Aviation Rules 2 Civil Aviation Safety Regulatory Structure 3 Operating Within The Mongolian Civil Aviation Rules 4 Microlight Pilot Certificate Structure; Requirements, Privileges and limitations 5 Hobby / Recreational Flying 6 Am I fit to fly? 7 Mongolian Airspace 8 Human Factor 9 VFR visibility minima 10 Aircraft Operator Requirements 11 Flying with control 12 Category and class 13 Is that Mod Approved? 14 MCAA and Air Safety; Our work behind the scenes 15 Part-119 Senior Persons Requirement 16 SMS Resource Map 17 SMS Implementation Plan and Date for Implementation Timeline 18 Rule Applicability 19 The Rules need you 20 Airport safety 21 Are you fit to fly Rainbow 22 Are you fit to fly Retro 23 Cellphone could 24 IND67 comparison between class (ENG) 25 Part – 67 comparison between class (Mon) ... Read More

Иргэний нисэхийн дүрмийн төсөлд санал авах

Иргэний нисэхийн дүрмийн шинэчлэл Шинэчлэн боловсруулж буй Иргэний нисэхийн дүрмийн төсөлд санал авч байна. Энэхүү дүрмүүд нь ИНБД-ийн шинэчлэлийн 3-р аяны хүрээнд хийгдэж байна. Иргэний нисэхийн дүрмийн шинэчлэлийн талаарх санал хүсэлтийг rule@mcaa.gov.mn цахим хаягаар болон НААХЗА-ны Дүрмийн боловсруулалтын хэлтэс гэж хаяглан албан бичгээр ирүүлж болно. Утас. 285116, 285117   Procedures Procedures № Civil Aviation Rules Title  Effective date Definitions and Interpretation 1 Part-1 ИНД-1 Definitions and Abbreviations Тодорхойлолт ба товчлол     (In progress) 28.Nov.2016 Н.Энхтуяа Ё.Энхтөр Procedures 2 Part-12 ИНД-12 Accidents, Incidents and Statistics Осол, Зөрчил болон Статистик мэдээлэл   ... Read More

Маягт

Энэхүү хуудас нь  Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөх ИНД-ийн Маягтуудыг агуулсан болно. Маягтын файл нь pdf өргөтгөлтэй бөгөөд маягтийг Adobe компанийн Acrobat Reader программыг ашиглан нээж, шууд бөглөх боломжтой. Бөглөсөн маягтийг хэвлэн, баталгаажуулж, холбогдох цахим шуудан / шуудангийн хаягаар хүргүүлнэ үү.          These forms has been released in English and Mongolian language. In the event of any conflict and discrepancy between the two above mentioned languages,  see English version. Please use, Adobe Acrobat Reader for Fillable forms. LOGBOOKS Pilot Logbook CAA-1373 Pilot logbook Experience Logbook CAA-6501 Air traffic service logbook CAA-6601 Maintenance Training and Experience Logbook Aircraft Logbooks CAA-2101 Aircraft logbook CAA-2110 Propeller logbook CAA-2158 Engine logbook ... Read More

Зөвлөмжийн цуврал

Зөвлөмжийн цувралууд  Зөвлөмжийн цувралууд нь дүрэм боловсруулах үйл явцын хэсэг бөгөөд дүрмүүдийг хэрхэн дагаж мөрдөхийг тайлбарласан мэдээлэл болон жишээгээр хэрэглэгчдийг хангах зорилготой. Advisory Circulars Advisory circulars are part of The Rule Development Process and provide explanatory information and examples of how to comply with the rule.  ЗӨВЛӨМЖИЙН ЦУВРАЛЫГ БАТАЛГААЖУУЛСАН ИНЕГ ДАРГЫН ТУШААЛ 2016/02/05 A/82 2016/03/31 A/202 2016/04/27 A/295 2016/05/11 A/328 2016/08/09 A/552 2017/04/19 A/242 General ACs № AC Title Rev / Effect date Old AC Number 1 AC00-1 Acceptability of Parts  09.Aug.2016 NEW 2 AC00-2 Storage and distribution of aeronautical supplies 31.Mar.2016 NEW 3 AC00-3 Internal Quality Assurance  09.Aug.2016 NEW 4 AC00-5 Parts Documentation-CAA Form One-Authorized Release Certificate  09.Aug.2016 NEW ... Read More

Иргэний нисэхийн багц дүрэм

Хэсэг Нэр Батлагдсан огноо Нэмэлт өөрчлөлт Тодорхойлолт ба Тайлбар ИНД-1 Тодорхойлолт ба Товчлол 30.Jun.2010 – Ерөнхий журам ИНД-11 Дүрэм боловсруулах, дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөх 07.May.2010 – ИНД-12 Осол, зөрчлийг мэдээлэх 22.Mar.2010 – ИНД-13  Зөрчлийг шалгах 07.May.2010 – Агаарын хөлөг ИНД-21 Агаарын хөлөгт хамаарах бүтээгдэхүүн, эд анги, гэрчилгээжүүлэлт 16.Apr.2010 – ИНД-26 Агаарын хөлгийн нислэгт тэнцэх чадварын нэмэлт шаардлагууд 17.Jun.2010 – ИНД-39 Нислэгт тэнцэх чадварын удирдамж 07.May.2010 – ИНД-43 Техник үйлчилгээний ерөнхий дүрэм 16.Apr.2010 – ИНД-47 Агаарын хөлгийн бүртгэл, таних тэмдэг 07.May.2010 – Ажилтнууд ... Read More

Олон улсын зохицуулалт

 ОУИНБ (Олон улсын Иргэний нисэхийн байгууллага)  ЕХНУГ (Европын холбооны нисэхийн удирдах газар)  АНУНУГ (Америкийн нэгдсэн улсын нисэхийн удирдах газар) ОХУНУГ (Оросын холбооны улсын нисэхийн удирдах газар) ICAO Difference (only Standard)  Бусад  ... Read More