Гэрээний загварууд

1 Хамтран ажиллах гэрээний загвар 2 Ажил гүйцэтгэх гэрээний загвар 3 Хөлсөөр ажиллах гэрээний загвар 4 Түрээсийн гэрээ 5 Үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ 6 Тоног төхөөрөмж түрээслүүлэх гэрээ 7 Гэрээ дүгнэсэн тухай 8 Ажил хүлээлцсэн тухай ... Read More

ИНЕГ-ЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ИНЕГ даргын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал – 2018 он Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан А/615 Цагийн хуваарийн зөвлөл байгуулах тухай 2018/09/28 ИНЕГ НБУГ А/611 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /шинэ нисэх буудлын захиргааны барилгын гадна тохижилт/ 2018/09/27 ИНЕГ ХААТ А/608 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /систем даяарх мэдээллийн менежемент/ 2018/09/26 ИНЕГ АНБЗГ А/607 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /агаарын хөлгийн шатахуун тээвэрлэх автомашин 1 ширхэг/ 2018/09/26 ИНЕГ ХААТ А/606 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /шалгалтын нислэгий... Read More

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Зам, тээврийн сайдын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал-2017 он Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан 215 Үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай 24/09/2018 ИНЕГ ЗТХЯ Зам, тээврийн сайдын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал-2017 он Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан 02 Сахилга, хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай 20/11/2017 ИНЕГ ЗТХЯ А/70, А/174 Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн хэлбэрийн жагсаалт 30/06/2017 ИНЕГ ЗТХЯ 38 Үйл ажиллагааны стратег... Read More

УИХ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ЗАХИРАМЖ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Монгол Улсын Их Хурлын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тогтоол Тогтоолын дугаар Тогтоолын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв 18 Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлого батлах тухай 07/02/2013 ИНЕГ Монгол Улсын Засгийн газрын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тогтоол Тогтоолын дугаар Тогтоолын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв 258 Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай 22/08/2018 ИНЕГ 138 Төрийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай 23/05/2018 ИНЕГ 04 Аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын хангалт, хяналтыг сайжруулах тухай 20/... Read More

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

Зам, тээврийн сайдын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал-2017 он Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан 02 Сахилга, хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай 20/11/2017 ИНЕГ ЗТЯ А/70, А/174 Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн хэлбэрийн жагсаалт 30/06/2017 ИНЕГ ЗТЯ 38 Үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай 21/02/2017 ИНЕГ ЗТЯ Зам, тээврийн сайдын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал-2016 он Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан 110 Агаарын зайн хариуцлагын б... Read More

УИХ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ЗАХИРАМЖ

Монгол Улсын Их Хурлын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тогтоол Тогтоолын дугаар Тогтоолын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв 18 Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлого батлах тухай 07/02/2013 ИНЕГ Монгол Улсын Засгийн газрын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тогтоол Тогтоолын дугаар Тогтоолын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв 160 Журам батлах тухай 07/06/2017 ИНЕГ 57 Байгууллага хоорондын гэрээ байгуулах журам 15/02/2017 ИНЕГ 231 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай /Цагдаагийн байгууллагын хамгаалалтад авах онц чухал обьектын жагсаалт/ 25/04/2016 ИНЕГ 124 Монгол Улсад 2016-2018 онд зох... Read More