Захиргаа Удирдлагын Газар

Захиргаа, удирдлагын газрын үндсэн үүрэг, чиг үүрэг, зохион байгуулалтын бүтэц Захиргаа, удирдлагын газар нь ИНЕГ, түүний харьяа үйлдвэрлэл, үйлчилгээний нэгжүүдийг хүний нөөц, захиргаа удирдлагын нэгдсэн тогтолцоогоор хангана. Мөн төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, боловсон хүчнийг бэлтгэх, мэргэшүүлэх ажлыг хариуцах, байгууллагын стратеги, бодлого, төлөвлөлтийг гүйцэтгэх, хэрэгжилтийг нэгтгэн зохицуулах, бодлого, хөтөлбөр, хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг тайлагнах  чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Тус газар нь ИНЕГ-ын даргын шууд удирдлагад үйл ажиллагаагаа явуулах бөгөөд  үндсэн чиг үүргийнхээ хүрээнд сургалт, ам... Read More

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар

ҮНДСЭН ҮҮРЭГ Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын төсвийн төслийг бэлтгэн боловсруулж хуулийн хугацаанд холбогдох газруудад хүргэж батлуулах, ИНЕГазар болон түүний харьяа салбар нэгжүүдэд батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу санхүүжилт олгох, гүйцэтгэлд хяналт тавих, нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг бэлтгэн гаргаж хуулийн хугацаанд холбогдох газруудад хүргүүлж, удирдлагыг үнэн зөв мэдээллээр хангах, батлагдсан норм, тариф мөрдүүлэх, хяналт тавих, мөнгөн хөрөнгийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтанд хяналт тавих, үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн ашиглалтанд бүртгэлээр хяналт тавих, удирдлагыг санхүүгийн үнэн зөв мэдээллээр хангах үүрэгтэй.... Read More

ЗАЙНААС УДИРДДАГ АГААРЫН ХӨЛГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Өнөөдөр дэлхий даяар *зайнаас удирддаг агаарын хөлгийн системийг маш ихээр үйлдвэрлэж, өргөнөөр хэрэглэж байна. Тухайлбал, зайнаас удирддаг агаарын хөлөг, олон сэнстэй “нисдэг тэрэг”-үүдийг цахилгаан барааны болон тоглоомын дэлгүүрүүдээр хүртэл борлуулж байгаа билээ. * Зайнаас удирддаг агаарын хөлөг гэдэг ойлголт нь Иргэний нисэхийн олон улсын байгууллага /ICAO/-аас гаргасан нэр томъёо юм. Мөн түүнчлэн хүнгүй нисдэг төхөөрөмж /Unmanned Aerial Vehicles-UAV/, хүнгүй нисдэг систем /Unmanned Aerial Systems-UAS/, ба дрон гэсэн ойлголтуудаар тодорхойлогдоно. Түүнээс гадна агаараас зураг авах, өндөр хүчдэлийн шугамд хяналт тавих гэх мэтээр үйлдвэрлэл, үйл... Read More