EXEMPTION

Exemption № ИНЕГ-ын Даргын тушаал Байцаагчийн дүгнэлтийн дугаар Агаарын тээвэрлэгч ИНД Утга Дуусах хугацаа 1  2016.05.27 А/372 407/16  МИАТ ТӨХК ИНД-131.19-ийн (3) хэсэг  Монгол Улсад түрээсээр ашиглах агаарын хөлөг нь үйлдвэрлэгдсэнээс хойш 15 жилээс хэтрээгүй байх бөгөөд энэ заалт нь ачааны агаарын хөлөгт хамаарахгүй  2017.05.26 2  2010.11.15 A/770  786/16  Аэромонголиа ХХК  ИНД-119 Хавсралт А-2 (5) хэсэг Чанарын дотоод баталгаажуулалт хариуцсан удирдах албан тушаалтанд тавигдах шаардлага 2017.10.27 3 4 5 6 ... Read More

ОЛОН УЛСЫН ЗОХИЦУУЛАЛТ

ОУИНБ (Олон улсын Иргэний нисэхийн байгууллага) ЕХНУГ (Европын холбооны нисэхийн удирдах газар) АНУНУГ (Америкийн нэгдсэн улсын нисэхийн удирдах газар) ОХУНУГ (Оросын холбооны улсын нисэхийн удирдах газар) ICAO Difference (only Standard) Others ... Read More

ИНЕГ-ЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ИНЕГ даргын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал – 2018 он Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан A/294 Инженерийн баг, хяналтын инженер томилох тухай /CL-31/ 2018/05/29 ИНЕГ ТХНҮА A/292 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /Жаргалант амралтын газрын гэрүүдийн засвар/ 2018/05/29 ИНЕГ ХААХ A/282 Ерөнхий эргүүл томилон ажиллуулах тухай /нисэхийн баяр, хүүхдийн баяр/ 2018/05/23 ИНЕГ ЗУГ A/279 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Нислэгийн хөдөлгөөний удирдалгын байрын дэлгэц/ 2018/05/21 ИНЕГ  ХААХ A/277 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /ачаа, шуудан үйлчилгээний барилг... Read More

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Зам, тээврийн сайдын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал-2017 он Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан 02 Сахилга, хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай 20/11/2017 ИНЕГ ЗТЯ А/70, А/174 Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн хэлбэрийн жагсаалт 30/06/2017 ИНЕГ ЗТЯ 38 Үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай 21/02/2017 ИНЕГ ЗТЯ Зам, тээврийн сайдын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал-2016 он Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан 110 Агаары... Read More

УИХ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ЗАХИРАМЖ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Монгол Улсын Их Хурлын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тогтоол Тогтоолын дугаар Тогтоолын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв 18 Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлого батлах тухай 07/02/2013 ИНЕГ Монгол Улсын Засгийн газрын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тогтоол Тогтоолын дугаар Тогтоолын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв 138 Төрийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай 23/05/2018 ИНЕГ 04 Аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын хангалт, хяналтыг сайжруулах тухай 20/04/2018 ИНЕГ 52 Журам батлах тухай (Агаарын зайг нисэхэд ашиглах тухай) 14/02/2018 И... Read More

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН БАЙГУУЛЛАГА

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ИТГЭМЖЛЭГДСЭН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХОЛБООТОЙ БАРИМТ БИЧГҮҮД: ИНД-183 Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын итгэмжлэгдсэн шалгагч дүрэмрүү энд дарж орно уу. ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] № ГЭРЧИЛГЭЭГ АВАХАД ШААРДАГДАХ БАРИМТ БИЧИГ ГЭРЧИЛГЭЭ ЭЗЭМШИГЧИЙН НЭР ХАЯГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ ОЛГОСОН ОГНОО ДУУСГАВАР БОЛОХ ОГНОО 1 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ Улаанбаатар-Сонгдо Эмнэлэг СБД 1-р хороо Энх тайвны өргөн чөлөө, Чойдог-5 Эмнэлгийн үзлэг шинжилгээ, Эмнэлгийн дүгнэлт гаргах, Эмнэлгийн тусгай үзлэг явуулах 2016.10.23 2018.10.23 2 Улсын б... Read More