Нийтлэгдсэн 2018-04-12

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар

ҮНДСЭН ҮҮРЭГ

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын төсвийн төслийг бэлтгэн боловсруулж хуулийн хугацаанд холбогдох газруудад хүргэж батлуулах, ИНЕГазар болон түүний харьяа салбар нэгжүүдэд батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу санхүүжилт олгох, гүйцэтгэлд хяналт тавих, нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг бэлтгэн гаргаж хуулийн хугацаанд холбогдох газруудад хүргүүлж, удирдлагыг үнэн зөв мэдээллээр хангах, батлагдсан норм, тариф мөрдүүлэх, хяналт тавих, мөнгөн хөрөнгийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтанд хяналт тавих, үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн ашиглалтанд бүртгэлээр хяналт тавих, удирдлагыг санхүүгийн үнэн зөв мэдээллээр хангах үүрэгтэй.