Нийтлэгдсэн 2018-06-19

ГАДААДЫН АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

Монгол улс руу тогтмол нислэг үйлддэг гадаадын агаарын тээвэрлэгч ИНД-129 дүрмийн дагуу гэрчилгээжиж, тус дүрмийн шаардлагуудыг хангана.

Энэ хуудсанд агуулагдаж байгаа мэдээлэл нь ИНЕГ-ын гадаадын агаарын тээвэрлэгчийн мэдээллийн сангаас шууд татагддаг бөгөөд ИНЕГ-ын бүртгэлийг өнөөдрийн байдлаар харуулж байна.

Хүснэгтэн мэдээлэлд агаарын тээвэрлэгчийн нэр, гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа.

д/д Байгууллагын нэр Гэрчилгээний дугаар Олгосон огноо Дуусах огноо
1 Aeroflot FAOC-001  2018.04.01   2019.04.01
2 Korean air FAOC-002 2018.04.12   2023.04.11
3 Air China FAOC-003  2018.04.18   2023.04.18
4 Tianjin Airlines FAOC-005 2016.07.01  2019.06.30
5 Turkish Airlines FAOC-006 2018.02.01  2023.01.31
6 Yangtze River FAOC-009 2015.09.15  2018.09.14
7 Air Busan FAOC-012 2017.10.16   2020.10.15
8 Angara Airlines FAOC-013 2017.09.22  2018.09.21
9 Aviastar-TU FAOC-014 2018.02.12   2019.02.11