Нийтлэгдсэн 2018-06-19

НИСЭХ КЛУБ-ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТ

Нисэх клубын үйл ажиллагаа эсвэл ИНД-103 хэт хөнгөн агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа нь ИНД-149 Нисэх клуб, гэрчилгээжүүлэлтийн дүрмийн дагуу шаардлагуудыг хангана.

Хүснэгтэн мэдээлэлд агаарын тээвэрлэгчийн нэр, гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа.

 Агаарын тээвэрлэгч Олгосон огноо/Хүчинтэй огноо Гэрчилгээний дугаар Үйл ажиллагаа
1 ИНД-149 “Нисэх клуб” Топ Экстрим ХХК 2015.08.24-2016.08.24 /анх/
2016.08.31-2017.08.30 /сүүлд/
МСАА.149.01.15 Нисэх клубын үйл ажиллагаа, нислэгийн сургалт, гэрчилгээ олгох, зөвхөн албан ёсны клубын гишүүн нислэгийн үйл ажиллагаанд оролцоно.
2 ИНД-115  Залуу Бүргэд Женерал Авиэйшн ХХК 2018.07.04-2019.07.03/анх/ ААО-001 сонирхогчийн нислэгийн үйл ажиллагаа