Нийтлэгдсэн 2018-06-28

ОЛОН УЛСЫН ЗОХИЦУУЛАЛТ

ОУИНБ (Олон улсын Иргэний нисэхийн байгууллага)
ЕХНУГ (Европын холбооны нисэхийн удирдах газар)
АНУНУГ (Америкийн нэгдсэн улсын нисэхийн удирдах газар)
ОХУНУГ (Оросын холбооны улсын нисэхийн удирдах газар)
ICAO Difference (only Standard)
Others