Нийтлэгдсэн 2018-03-02

Эрхэм зорилго

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2017 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 38 дугаар тушаалаар Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлагдсан.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН МӨН ЧАНАР: Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны стратегийн мөн чанар нь  иргэний нисэхийн салбарын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг хангах, нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналт, зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх, агаарын тээврийн хөгжүүлэхэд чиглэсэн бодлого, зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх, агаарын навигаци болон нисэх буудлуудын үйлчилгээг хангахад бүх талаар дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар нь дор дурдсан тэргүүлэх чиглэлтэй ажиллана:

 • нисэхийн аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангах;
 • Монгол Улсын иргэний нисэхийн салбарын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох;
 • иргэний нисэхийн салбарын хөгжлийн бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулахад мэргэшлийн зөвлөгөө өгч, тус салбарыг Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага (ICAO)-ын бодлого, чиг хандлагад нийцүүлэн хөгжүүлэх;
 • агаарын навигацийн болон нисэх буудлуудын үйлчилгээ, дэд бүтцийг Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага (ICAO)-ын стандарт, шаардлагад нийцүүлэн хөгжүүлэх;
 • аялал жуулчлал дэмжсэн, иргэдийн нийгмийн хэрэгцээг хангасан эрэлтэд нийцэхүйц, хүртээмжтэй агаарын тээврийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн эдийн засгийн зохицуулалтыг бий болгох;
 • ерөнхий зориулалтын нисэхийг хөгжүүлэх;
 • иргэний нисэхийн салбарын боловсон хүчинг бэлтгэх;

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Иргэний нисэхийн салбарт аюулгүй, үр ашигтай, тогтвортой үйлчилгээ үзүүлэх.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны стратегийн зорилт нь:

 • Монгол Улсын иргэний нисэхийн салбарын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох;
 • иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд мэргэжлийн хяналт, зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх;
 • агаарын навигацийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах;
 • нисэх буудлуудын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах;
 • агаарын тээврийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн бодлого, зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх;
 • салбарын боловсон хүчинг төлөвлөх, бэлтгэх, мэргэшүүлэх, чадавхийг дээшлүүлэх оновчтой тогтолцоог нэвтрүүлж, төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагаар хангах;
 • хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад дотоод хяналт, шалгалт, аудит, хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ хийж, зөвлөмж гаргах;
 • төсвийг тогтоосон журмын дагуу үр ашигтай зарцуулах;
 • хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх;

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГОЛ ЗОРИЛТ

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд түүнийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааны зорилтуудыг тодорхойлж, тус газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны стратеги, ажилтнуудын ажлын байр /албан тушаал/-ны тодорхойлолтод тусган хэрэгжүүлнэ. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын стратегийн зорилт тус бүрийн хүрээнд тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааны дор дурдсан гол зорилтыг дэвшүүлнэ.

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд түүнийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааны стратегийн дараах зорилтуудыг тодорхойлж байна. Үүнд:

Үйл ажиллагааны стратегийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд:

 • иргэний нисэхийн хууль тогтоомж боловсруулахад мэргэжлийн арга зүйгээр хангах, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх;
 • иргэний нисэхийн багц дүрэм боловсруулах, батлуулах, хэрэгжилтийг хангуулах;
 • салбарын стандарт, норм, норматив, журмыг боловсруулах, хэрэгжилтийг хангуулах.

Үйл ажиллагааны стратегийн 2 дугаар зорилтын хүрээнд:

 • иргэний нисэхийн салбарын үйл ажиллагаанд мэргэжлийн хяналт, зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх, иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдлыг хангуулах;
 • Аюулгүй ажиллагааны удирдлагыг нэвтрүүлэх;

Үйл ажиллагааны стратегийн 3 дугаар зорилтын хүрээнд:

 • агаарын навигацийн үйлчилгээний бодлого, хөтөлбөр, төсөл, стандартын санал боловсруулах, бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, биелэлтийг хангуулах;
 • олон улсын стандарт, шаардлагад нийцсэн аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг бүрэн хангасан, холбоо, навигаци, ажиглалтын тоног төхөөрөмжийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж, хангалтыг зохион байгуулах;
 • Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээгүүрх олон улсын нислэгийн өнгөрөлт, дамжин тээвэрлэлтийн хэмжээг өсгөх;
 • Монгол Улсын агаарын зайд нислэг үйлдэж буй дотоод, гадаадын агаарын тээврийн компанийн агаарын хөлгүүдэд нисэхийн аюулгүй ажиллагааг хангасан нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын үйлчилгээ үзүүлэх;
 • агаарын хөлгүүдэд нисэхийн аюулгүй ажиллагааг хангасан холбоо, навигаци, бодит ажиглалт, цахилгааны тоног төхөөрөмжийн найдвартай, тасралтгүй үйлчилгээ үзүүлэх;
 • агаарын тээврийн компаниудад нислэгийн зөвшөөрөл олгох, нислэгийн хөдөлгөөний төлөвлөлтийг гүйцэтгэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих;
 • Монгол Улсын нисэхийн мэдээллийн бүсэд дотоод, гадаадын нисгэх баг түүнчлэн өөрийн орны болон гадаад орнуудын холбогдох байгууллагуудад бодит, үнэн зөв нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх;
 • иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа холбоо, навигаци, бодит ажиглалтын тоног төхөөрөмжүүдийг баталгаажуулах;

Үйл ажиллагааны стратегийн 4 дүгээр зорилтын хүрээнд:

 • нисэх буудлын үйлчилгээ, дэд бүтцийг хөгжүүлэх бодлого, хөтөлбөр, төсөл, стандартын санал боловсруулах, бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, биелэлтийг хангуулах;
 • нисэхийн аюулгүй байдлын бодлогын санал, журам, заавар боловсруулах, бодлогын хэрэгжилтийг хангуулах, аюулгүй байдлын ажилтнуудыг сургаж, дадлагажуулах;
 • үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологийг боловсронгуй болгох, нисэх буудлуудын барилга байгууламж, аэродромын бэлэн байдлыг хангуулах, засвар, үйлчилгээнд мэргэжлийн хяналт тавих;
 • нислэгийн цагийн хуваарийг зохицуулах;
 • олон улсын болон орон нутгийн нисэх буудлын үйлчилгээ үзүүлэх;
 • газрын үйлчилгээний автомашин, тоног төхөөрөмжийн үйлчилгээ үзүүлэх;

Үйл ажиллагааны стратегийн 5 дугаар зорилтын хүрээнд:

 • салбарын эдийн засгийн хөгжлийн бодлогын санал боловсруулах, бодлогын хэрэгжилтийг хангах;
 • олон улсын агаарын тээврийн зах зээлд үндэсний агаарын тээвэрлэгчдийн өрсөлдөх чадвар, зах зээлийн багтаамжийг нэмэгдүүлэх санал боловсруулах;
 • агаарын тээврийн үйлчилгээ болон төрлийг өргөжүүлэх, тогтворжуулах арга хэмжээ авах;
 • агаарын тээврийн зорчигч, ачаа тээвэрлэлтийн үнэ, тарифын талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах;
 • иргэний нисэхийн салбарт хэрэгжих төсөл, хөтөлбөрийн эдийн засгийн тооцоо, судалгаанд дүн шинжилгээ хийх;
 • агаарын харилцаа, эдийн засгийн зохицуулалтын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, биелэлтийг хангуулах;
 • ачаа, зорчигч тээвэрлэлтийн үнэ тариф, хөнгөлөлт, нөхөн олговор олгох талаар санал боловсруулах;
 •  иргэний нисэхийн салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар гадаад улс болон олон улсын байгууллагатай гэрээ, хэлэлцээр байгуулах бэлтгэлийг хангах, олон талт гэрээнд нэгдэн орох, олон улсын гишүүн байгууллагуудын хамтын ажиллагааны оролцоог идэвхжүүлэхэд мэргэжлийн арга зүйгээр хангах, мэргэжлийн боловсон хүчинг гадаадын улс орнуудад бэлтгэхтэй холбоотой гэрээ хийх;
 • иргэний нисэхийн салбарын статистикийн сан бүрдүүлэх, статистикийн үнэн бодит судалгаанд тулгуурласан мэдээллээр хэрэглэгчийг хангах;
 • гадаад орон, олон улсын байгууллагын зээл, буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохицуулах;
 • Ерөнхий зориулалтын нисэхийг хөгжүүлэх бодлогын санал боловсруулах, бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

Үйл ажиллагааны стратегийн 6 дугаар зорилтын хүрээнд:

 • төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах;
 • хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах;
 • иргэний нисэхийн салбарын боловсон хүчинг бэлтгэх, мэргэшүүлэх, чадавхийг сайжруулах тогтолцоог боловсронгуй болгох, хүний нөөцийн удирдлагаар хангах;
 • хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах;

Үйл ажиллагааны стратегийн 7 дугаар зорилтын хүрээнд:

 • Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийн явцад дотоод хяналт, шалгалт, хяналт-шинжилгээ, аудит хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах;
 • Санхүүгийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн хэрэгжилт төсвийн хөрөнгө, өр төлбөр, орлого, зарлага, хөтөлбөр, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтад санхүүгийн хяналт шалгалт хийх, үнэлэлт, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, эрсдлийн удирдлагаар хангах;
 • Санхүү, төсвийн хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, гэрээний хэрэгжилтийн явц болон шууд захирагчийн эрхлэх ажлын хүрээний дотоод бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх, дотоод хяналт, шалгалт, аудит хийх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, эрсдлийн удирдлагаар хангах;

Үйл ажиллагааны стратегийн 8 дугаар зорилтын хүрээнд:

 • төсвийн шууд захирагчийн хүрээний төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаад хөрөнгө оруулалтын төсвийг төлөвлөх, зарцуулах, тайлагнах үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах;
 • байгууллагын эдийн засгийн байдалд дүн шинжилгээ хийх, эдийн засгийн тооцоо, судалгааг хийх, хөрөнгө оруулалтын бодлогын саналыг нэгтгэн боловсруулах;
 • хөрөнгө мөнгөний бүрдүүлэлт, зарцуулалтад хяналт тавих, байгууллагын үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн ашиглалтад бүртгэлээр хяналт тавих;

Үйл ажиллагааны стратегийн 9 дүгээр зорилтын хүрээнд:

 • хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ шаардлагыг бусад нэгжүүдтэй хамтран тодорхойлж, бодлогын саналыг нэгтгэн боловсруулах;
 • хөрөнгө оруулалтын бодлогын хэрэгжилтийг хангах;

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны стратегийн загварыг дор дурдсанаар тодорхойлж байна.

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын стратегийн удирдлага, хяналт, зохицуулалтын хэрэглээний эх үүсвэр буюу үйлчлүүлэгч нь Иргэний нисэхийн багц дүрмийн дагуу гэрчилгээжих агаарын тээвэрлэгч нисэх компани, иргэний нисэхийн үйлчилгээ эрхлэгч, сургалт, тээвэр зууч болон бусад байгууллагууд, мэргэжлийн үнэмлэх эзэмшигчид, нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ авагч гадаад, дотоодын агаарын тээврийн нисэх компани, агаарын хөлгүүд, нисэх буудлаар үйлчлүүлэгч байгууллага, зорчигчид байх болно.

Энэхүү хэрэгцээний эх үүсвэрийг чиг үүргийн дагуу ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтонд нарийвчлан тусгаж хэрэгжүүлнэ. Стратегийн удирдлага, зохицуулалт нь дээр дурдсан хэрэгцээний эх үүсвэр, үйлчлүүлэгчдийн эрэлт хэрэгцээг хангахтай холбогдон үүсэх олон төрлийн нарийн төвөгтэй харилцааг холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд зохицуулахад чиглэнэ.