Нийтлэгдсэн 2018-03-10

1964 он

 Ан-24 онгоц, Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам

Агаарын харилцааны газрын шинэ зохион байгуулалтанд орж байгаатай холбогдуулан Сайд нарын зөвлөл 1964 онд 40 дүгээр тогтоолоор Агаарын харилцааны газрын цалин хөлсийг мөрдүүлэх тухай, нисгэгч техникч нарын ажил амралтын тухай дүрэм, шагналын зааврыг гарган 1964 оны 04 дүгээр сарын 01-ээс эхлэн мөрдүүлэхээр заасан байна. Мөн 1964 оны 10-р сарын 8-нд Зөвлөлтийн мэргэжилтэн, нислэгийн багш нисгэгч, Монгол нисгэгч Л.Лхамсүрэн нар “Ан-24” нисэх онгоцыг жолоодон ирж Буянт-Ухаагийн аэродромд анх удаа буухад, Иргэний агаарын тээвэрчид, пионер сурагчид ёслолын цуглаан хийж хүлээн авсан байна.