Нийтлэгдсэн 2018-03-10

1993 он

 МИАТ, ИАТУГ салав.

Монголын Иргэний нисэхийн үйл ажиллагааг удирдах байгууллага нь Зам, тээврийн яамны харьяалалд Монголын иргэний агаарын тээврийн МИАТ нэгтгэл нэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаад, 1992 онд Зам, тээврийн ерөнхий газрын дэргэд төрийн хяналтыг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий Агаарын харилцааны газрыг 7 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр төрийн өмчийн аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх улсын үйлдвэрийн МИАТ компаниас салган зохион байгуулжээ. 1993 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн Иргэний агаарын тээврийг удирдах газар (ИАТУГ) нэртэй, иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагаа, нислэгийн аюулгүй байдлыг хангах төрийн хяналтыг гүйцэтгэх, иргэний нисэхийн үйлчилгээ үзүүлэх үүрэг бүхий байгууллага болсон билээ.