Нийтлэгдсэн 2018-03-10

1999 он

 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар

1999 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр батлагдсан Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хуулиар ИАТУГ-ыг Иргэний нисэхийн ерөнхий газар (ИНЕГ) болгон өөрчилж хуульчлан баталлаа. ИНЕГ нь Олон улсын байгууллагын өмнө ижил үүрэг хүлээсэн байдгаас үндэслэн ИКАО-гийн гишүүн орнууд адил төстэй зохион байгуулалт бүхий ИНЕГ-тай байдаг тэр зохион байгуулалтын бүтцийн жишгээр 2000 оны эхний байдлаар тус газар ДБХ-ийн сайдын 1999 оны 139 тоот тушаалаах батлагдсан бүтэц орон тоогоор төв аппарат 82 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээс 30 нь аюулгүй байдал, зохицуулалтын, 10 нь бодлого гадаад харилцааны, 21 нь санхүү, эдийн засгийн, 11 нь захиргаа, хүний нөөцийн асуудал хариуцан ажилладаг болсон байна. ИНЕГ-ын нисэхийн үйлчилгээний үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэгч Буянт-Ухаагийн олон улсын нисэх буудал, Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний алба, Техникийн хангалтын албан болон орон нутгийн 17 нисэх буудал нийт 1200 гаруй ажилтантай байв. Нийт ажилтнуудын 27 хувь буюу 337 хүн дээд боловсролтой, 19,5 хувь буюу 239 хүн тусгай мэргэжлийн дунд боловсролтой, 38,9 хувь буюу 420 нь иргэний нисэхийн мэргэжлийн ажилтнууд байжээ.