Нийтлэгдсэн 2018-12-19

“Хэлипортод тавигдах стандарт”-д санал авах

“Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлого”-ын 2.1.2 дахь заалтын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Олон Улсын иргэний нисэхийн байгууллагын стандарт зөвлөмж болох Чикагогийн конвенцийн Хавсралт 14-ийн 2 дугаар боть “ICAO-Annex 14. Volume II. Heliports буюу Хэлипортод тавигдах шаардлагууд”-ыг 1:1 харьцаатайгаар боловсруулсан болно.

Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын стандарт зөвлөмжүүдийг Монгол Улсын Иргэний нисэхийн салбарт мөрдөгдөх “Хэлипортод тавигдах стандарт” болгон батлуулахаар  ИНЕГ-ын харъяа нэгжүүд, агаарын тээвэрлэгч нар саналаа 2019 оны 01 дүгээр сарын 11-ний дотор pu_ganbold@mcaa.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Стандартын төслийг энд дарж авна уу.