Нийтлэгдсэн 2018-03-20

Удирдлага

null

Л.БЯМБАСҮРЭН

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА
null

Б.АЛТАНЦОМ

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ТЭРГҮҮН ДЭД ДАРГА
null

С.МАНЛАЙ

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА БӨГӨӨД НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА
null

Н.МӨНХСҮРЭН

ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ ДАРГА
null

Т.БАТЖАРГАЛ

ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ДАРГА
null

Ч.НЯМСҮРЭН

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА
null

Г.БАТБАЯР

АГААРЫН ХАРИЛЦАА, АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА
null

Д.ЭРДЭНЭБААТАР

НИСЭХ БУУДЛУУДЫН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА
null

Ё.ЭРДЭНЭБАТ

АГААРЫН НАВИГАЦИЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА