Нийтлэгдсэн 2018-03-20

Иргэний Нисэхийн Хууль Тогтоомж

Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Нэмэлт өөрчлөлт
Монгол Улсын хууль
Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хууль 21.Jan.1999 02.Feb.2017
Civil Aviation law of Mongolia 21.Jan.1999 02.Feb.2017
Улсын нисэхийн тухай хууль 30.May.2003 19.Apr.2018
Агаарын зайг нисэхэд ашиглах тухай хууль 30.May.2003 04.Dec.2015
Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөр 14/04/2016

 

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна.

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн талаарх санал хүсэлтээ rule@mcaa.gov.mn цахим хаягаар ажлын хэсэгт ирүүлж болно.

Хууль тогтоомжийн тухай хууль Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Өөрчлөлт оруулсан огноо
51 дүгээр зүйл Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийсэн тайлан 12.Aug.2018
14, 15 дугаар зүйл Үзэл баримтлалын төсөл 04.Jan.2019
16 дугаар зүйл Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл 10.Jan.2019
17 дугаар зүйл Хууль тогтоомжийн төслийн үр нөлөөг үнэлсэн тайлан
18 дугаар зүйл Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардлын тооцоог хийсэн тайлан