Нийтлэгдсэн 2018-03-20

Иргэний Нисэхийн Хууль Тогтоомж

Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Нэмэлт өөрчлөлт
Монгол Улсын хууль
Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хууль 21/01/1999 20/01/2011
Civil Aviation law of Mongolia 21/01/1999 20/01/2011
Улсын нисэхийн тухай хууль 30/05/2003 23/04/2004
Агаарын зайг нисэхэд ашиглах тухай хууль 30/05/2003
Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөр 14/04/2016