Нийтлэгдсэн 2018-03-20

Иргэний нисэхийн багц дүрэм

Хэсэг Нэр Батлагдсан огноо Нэмэлт өөрчлөлт
Тодорхойлолт ба Тайлбар
ИНД-1 Тодорхойлолт ба Товчлол 30.Jun.2010
Ерөнхий журам
ИНД-11 Дүрэм боловсруулах, дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөх 07.May.2010
ИНД-12 Осол, зөрчлийг мэдээлэх 22.Mar.2010
ИНД-13  Зөрчлийг шалгах 07.May.2010
Агаарын хөлөг
ИНД-21 Агаарын хөлөгт хамаарах бүтээгдэхүүн, эд анги, гэрчилгээжүүлэлт 16.Apr.2010
ИНД-26 Агаарын хөлгийн нислэгт тэнцэх чадварын нэмэлт шаардлагууд 17.Jun.2010
ИНД-39 Нислэгт тэнцэх чадварын удирдамж 07.May.2010
ИНД-43 Техник үйлчилгээний ерөнхий дүрэм 16.Apr.2010
ИНД-47 Агаарын хөлгийн бүртгэл, таних тэмдэг 07.May.2010
Ажилтнууд
ИНД-61 Нисгэгчийн үнэмлэх, зэрэглэл 16.Apr.2010
ИНД-63 Нисгэгчээс бусад нисэх багийн гишүүдийн үнэмлэх, зэрэглэл 16.Apr.2010 20.May.2015
ИНД-65 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл 12.Dec.2011
ИНД-66 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл 16.Apr.2010
ИНД-67 Иргэний нисэхийн эрүүл мэндийн стандарт, гэрчилгээ 07.May.2010 22.Jan.2013
ИНД-183 Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын итгэмжлэгдсэн шалгагч 16.Apr.2010 20.May.2015
Агаарын зай
ИНД-71 Агаарын зайг тогтоох 16.Apr.2010
ИНД-73 Тусгай зориулалтаар ашиглах агаарын зай 16.Apr.2010
ИНД-75 Агаарын навигацийн үйлчилгээний зайчлалын стандарт 16.Apr.2010 14.Oct.2011
ИНД-77 Нам өндрийн нислэгт саад учруулах барилга байгууламж болон үйл ажиллагаа 07.May.2010
Нислэгийн үйл ажиллагааны ерөнхий дүрмүүд
ИНД-91 Нислэгийн үйл ажиллагааны ерөнхий дүрэм 16.Apr.2010 14.Sep.2014
ИНД-92 Аюултай ачаа тээвэрлэх 01.May.2010
ИНД-95 Хэрэглэлийн нислэгийн дүрмээр буултын ойртолт үйлдэх ба сансрын навигаци ашиглах 07.May.2010
 ИНД-101 Хүнгүй нисдэг төхөөрөмж болон жиропланер, үйл ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт 07.May.2010 20.May.2015
 ИНД-103 Хэт хөнгөн агаарын хөлөг, үйл ажиллагаа 07.May.2010
 ИНД-104 Планер үйл ажиллагаа 07.May.2010
 ИНД-105 Шүхрийн үйл ажиллагаа 07.May.2010
 ИНД-106 Дельтапланы үйл ажиллагаа 07.May.2010
Агаарын тээвэрлэгчийг гэрчилгээжүүлэх ба нислэгийн бусад үйл ажиллагаа
 ИНД-115 Сонирхогчийн нислэгийн үйл ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт 07.May.2010
 ИНД-119 Агаарын тээвэрлэгч гэрчилгээжүүлэлт 16.Apr.2010
 ИНД-121 Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа – Багтаамж ихтэй онгоц 16.Apr.2010 11.Jan.2013
 ИНД-129 Гадаадын агаарын тээвэрлэгчийг гэрчилгээжүүлэх 07.May.2010
 ИНД-131 Агаарын хөлгийн түрээс 07.May.2010
 ИНД-133 Нисдэг тэрэгний дүүжин тээвэрлэлт 07.May.2010
 ИНД-135 Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа – Багтаамж багатай онгоц, нисдэг тэрэг 16.Apr.2010 11.Jan.2013
 ИНД-137 Хөдөө аж ахуйн зориулалттай агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт 07.May.2010
Аэродром
 ИНД-139 Аэродромын гэрчилгээжүүлэлт, үйл ажиллагаа 22.Mar.2010
 ИНД-157 Аэродром байгуулах, өөрчлөх, ашиглалтаас хасах 07.May.2010
Гэрчилгээжсэн иргэний нисэхийн байгууллагууд 
 ИНД-108 Агаарын тээвэрлэгчийн аюулгүй байдлын хөтөлбөр 07.May.2010
 ИНД-109 Ачаа тээвэр зуучлагчийн аюулгүй байдлын хөтөлбөр 2002 01.Feb.2003
 ИНД-140 Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллагыг гэрчилгээжүүлэлт 17.Jan.2010 2010
 ИНД-141 Иргэний нисэхийн сургалтын байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт 16.Apr.2010 22.Jan.2013
 ИНД-144 Нисэхийн хангамжийн байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт 07.May.2010
 ИНД-145 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагыг гэрчилгээжүүлэх 16.Apr.2010
 ИНД-148 Агаарын хөлөгт хамаарах бүтээгдэхүүн, эд анги үйлдвэрлэгч байгууллагыг гэрчилгээжүүлэх 17.Jun.2010
 ИНД-149 Нисэх клуб, гэрчилгээжүүлэлт 07/05/2010
 ИНД-337 Ачаа тээвэр зуучлалын байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт 07/05/2010
Гэрчилгээжсэн агаарын навигацийн үйлчилгээний байгууллагууд 
 ИНД-138 Эрэн хайх, авран туслах үйл ажиллагаа 07.May.2010
 ИНД-171 Агаарын навигацийн үйлчилгээний техникийн байгууллага, үйл ажиллагаа ба гэрчилгээжүүлэлт 22.Mar.2010
 ИНД-172 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт 22.Mar.2010
 ИНД-173 Нислэгийн журмын үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт 05.Oct.2010
 ИНД-174 Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт 05.Oct.2010
 ИНД-175 Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт 05.Oct.2010
Бусад 
 ИНД-203 Агаарын хөлгийн осол зөрчлийг шинжлэн шалгах 16.Apr.2010
 ИНД-300 Олон улсын агаарын тээвэрлэгчийг томилох 18.May.2012
 ИНД-301 Ачааны агаарын тээвэрлэгчид эрх олгох 01.Dec.2012
 ИНД-303 Агаарын тээвэрлэгчийн даатгал 15.Sep.2012
 ИНД-307 Захиалгат нислэгийн зөвшөөрөл 01.Feb.2003
 ИНД-313 Гадаадын агаарын тээвэрлэгчдийн үйлдэх захиалгат нислэг 01.Feb.2003
 ИНД-321 Статистикийн мэдээлэл 2008
 ИНД-329 Тээвэрлэлтийн гэрээ 07.May.2010
 ИНД-331 Зорчигчдын бүртгэл 07.May.2010
ИНД-191 Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон мэдээллийн нууцыг хамгаалах