Нийтлэгдсэн 2018-03-20

Маягт

Энэхүү хуудас нь  Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөх ИНД-ийн Маягтуудыг агуулсан болно. Маягтын файл нь pdf өргөтгөлтэй бөгөөд маягтийг Adobe компанийн Acrobat Reader программыг ашиглан нээж, шууд бөглөх боломжтой. Бөглөсөн маягтийг хэвлэн, баталгаажуулж, холбогдох цахим шуудан / шуудангийн хаягаар хүргүүлнэ үү.

         These forms has been released in English and Mongolian language. In the event of any conflict and discrepancy between the two above mentioned languages,  see English version.

Please use, Adobe Acrobat Reader for Fillable forms.

LOGBOOKS
Pilot Logbook
CAA-1373 Pilot logbook
Experience Logbook
CAA-6501 Air traffic service logbook
CAA-6601 Maintenance Training and Experience Logbook
Aircraft Logbooks
CAA-2101 Aircraft logbook
CAA-2110 Propeller logbook
CAA-2158 Engine logbook
CAA-1464 Aircraft / Engine / Propellor Airworthiness Directives logbook
Technical Log
CAA-006 Technical Log
CAA-400 Maintenance Record Sheet and Separator Card
МАЯГТЫГ БАТАЛГААЖУУЛСАН ИНЕГ-ЫН ДАРГЫН ТУШААЛ, ОГНОО, ДУГААР
1 Иргэний нисэхийн дүрмийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, Зөвлөмжийн цуврал, маягт шинэчлэн батлах тухай 05.Feb.2016 A/82
2 Иргэний нисэхийн багц дүрмийн маягт шинэчлэн батлах тухай 03.Mar.2016 A/142
3 Иргэний нисэхийн багц дүрмийн маягт шинэчлэн батлах тухай 29.Mar.2016 A/188
4 Иргэний нисэхийн багц дүрмийн маягт шинэчлэн батлах тухай 27.Apr.2016 A/296
5 Иргэний нисэхийн багц дүрмийн бүртгэлийн дэвтрүүд батлах тухай 19.May.2016 A/349
6 Иргэний нисэхийн багц дүрмийн маягт шинэчлэн батлах тухай 31.May.2016 A/397
7 Иргэний нисэхийн багц дүрмийн маягт шинэчлэн батлах тухай 06.Oct.2016 A/660
8 Иргэний нисэхийн багц дүрмийн маягт шинэчлэн батлах тухай 19.Apr.2017 A/242
9 Иргэний нисэхийн багц дүрмийн бүртгэлийн дэвтрийн загвар батлах тухай 22.Feb.2018 A/86

 

FORMS
New Form Number
Title Rev / Effect date Old Form Number
Miscellaneous
1 CA010 Volcanic Activity Report 27.Apr.2016 NEW
2 CAA600 Application for Replacement Licence 27.Apr.2016 NEW
3 CAA601 Application for exchange to new format Licence 27.Apr.2016 NEW
4 CAA602 Application for Licence Verification 27.Apr.2016 NEW
5 CAA603 Application for Licence Verification of Occurrence(s) 27.Apr.2016 NEW
6 CAA800 Laser Beam Exposure Questionnaire 05.Feb.2016 NEW
7 CAA810 NPRM Submission Form 27.Apr.2016 NEW
8 24FPP (En.)


24FPP (Mон.)

Fit and Proper Person Questionnaire


Тохирох, зөв хүний анкет

05.Feb.2016


31.May.2016

NEW


ИНЕГ-002

9 24FPPDEC (En.)


24FPPDEC (Мон.)

Fit and Proper Person Declaration


Тохирох, зөв хүний мэдэгдэл

31.May.2016


31.May.2016

NEW


NEW

10 23008 Flight Evaluation Schedule For GPS IFR Approval 03.Mar.2016 NEW
11 24011/01 (En.)


24011/01 (Мон.)

Petition to Raise a Regulatory Issue


 

06.Oct.2016


ИНЕГ-11/01


NEW

12 24011/02 (En.)


24011/02 (Мон.)

Petition for an Exemption


 

06.Oct.2016


ИНЕГ-11/02


NEW

13 ICAO Pilot Form Wake Vortex Reporting Form for Pilots 31.May.2016 NEW
14 ICAO ANSP Form (En.)


ICAO ANSP Form (Мон.)

Wake Vortex Reporting Form for Air Navigation Service Providers


31.May.2016


NEW


NEW

Health and Safety
15 CAA-HSU-01 (En.)


CAA-HSU01 (Мон.)

Notifiable Occupational Disease


31.May.2016


NEW


NEW

16 CAA-HSE Incident or Accident Investigation Form


 

(to assist your internal investigation)


27.Apr.2016


NEW


NEW

Part 12 Accidents, Incidents, and Statistics
17 CA005 (En.)


CA005 (Мон.)

Occurrence Report


14.Feb.2018


ИНЕГ-12/01


NEW

18 CA005B (En.)


CA005B (Мон.)

Bird Incident Notification


06.Oct.2016


ИНЕГ-12/02


NEW

19 CA005D (En.)


CA005D (Мон.)

Defect Report


Гэмтэлтэй холбоотой мэдээлэл

31.May.2016


31.May.2016

NEW


NEW

20 CA005AG (En.)


CA005AG (Мон.)

Occurrence Report


Хэрэг явдлын мэдээлэл – Нисдэг тэрэг болон Хөдөө аж ахуйн зориулалттай нислэгийн үйл ажиллагаа эрхлэгч

31.May.2016


31.May.2016

NEW


NEW

21 CAA Section 13A Emergency Flight Notification 31.May.2016 NEW
22 CAA605a Aircraft Operations Statistics – Large and Medium Aeroplanes Submit Agricultural and Aircraft 31.May.2016 NEW
23 CAA605b Aircraft Operations Statistics – Aeroplanes, Helicopters and Balloons  31.May.2016 NEW
24 24137/03 Agricultural Operations Statistics  29.Mar.2016 NEW
25 CAA800 Laser Beam Exposure 05.Feb.2016 NEW
Part 19 Transition Rules
26 24019/03 Application for Test Pilot Approval – Amateur-Built 03.Mar.2016 NEW
27 24019/04 Application for Test Pilot Approval – Experimental Flying 03.Mar.2016 NEW
28 2129 Aircraft Radio Station Approval 03.Mar.2016 NEW
Part 21 Certification of Products and Parts
29 24021/01 Issue or Change to a Type Certificate 03.Mar. 2016 ИНЕГ-21/01
30 24021/02 Issue or Amendment of a Type Acceptance Certificate 03.Mar. 2016 ИНЕГ-21/02
31 24021/05 Issue of Standard/Restricted Airworthiness Certificate 03.Mar. 2016 ИНЕГ-21/05
32 24021/06 Application for a Special Category Airworthiness Certificate 03.Mar. 2016 NEW
33 24021/07 Issue of a Special Flight Permit 03.Mar. 2016 ИНЕГ-21/07
34 24021/08 Application for a Change to a Type Certificate 03.Mar. 2016 ИНЕГ-21/08
35 24021/09 Issue of a Supplemental Type Certificate 03.Mar. 2016 ИНЕГ-21/09
36 24021/10 Issue of an Export certificate of Airworthiness 03.Mar. 2016 ИНЕГ-21/10
37 24021/11 Application for Deviation from Specification 03.Mar. 2016 ИНЕГ-21/11
38 24021/12 Technical Standard Order Authorisation 03.Mar. 2016 ИНЕГ-21/12
39 24021/13 Parts Manufacturing Approval Authorisation 03.Mar. 2016 ИНЕГ-21/13
40 24021/14 Light Sport Aircraft Statement of Compliance 03.Mar. 2016 NEW
41 CAA337 Design Change – Application for approval of Technical Data (Part 21), and Conformity Certificate – Major Modification, Major Repair (Part 43) 31.May.2016 NEW
42 CAA2115 Eligibility Statement Amateur-Built Aircraft  31.May.2016 NEW
43 2171 Agreement to Supply Manufacturer’s Data 03.Mar.2016 ИНЕГ-2171
44 2188 Notice of Intention to Construct an Amateur-Built Aircraft 03.Mar.2016 NEW
45 CAA8100-1 Conformity Inspection 31.May.2016 NEW
46 CAA8110-3 Statement of Compliance with Airworthiness Requirements NEW
47 CAA8120-10 Request for Conformity NEW
48 CAA8130-9 Statement of Conformity 31.May.2016 NEW
Part 39 Airworthiness Directives
49 24039/01 Application for Alternate means of Compliance 03.Mar.2016 ИНЕГ-39/01
Part 43 General Maintenance Rules
50 Form 1 Parts Documentation – CAA Form One – Authorised Release CertificateSee AC00-5 31.May.2016 NEW
51 Form 2 Parts Documentation – CAA Form Two – Mongolia Domestic Part LabelSee AC43-3 Technical log  31.May.2016 NEW
52 2102 Aircraft Weight & Balance Report 03.Mar.2016 NEW
53 2173 Weight & Balance Data 03.Mar. 2016 NEW
54 CAA043/01 AC43-14 Modification Record NEW
55 CAA337 Design Change – Application for approval of CAA337 Technical Data (Part 21), and Conformity Certificate – Major Modification, Major Repair (Part 43) 31.May.2016 МСАА Form 337
Part 47 Aircraft Registration and Marking
56 24047/01 Registration of Aircraft 03.Mar. 2016 ИНЕГ-47/01
57 24047/02 Fit and Proper Person Questionnaire – Aircraft 03.Mar. 2016 NEW
58 24047/03 Change of Possession – a guide for existing and new owners 03.Mar. 2016 ИНЕГ-47/03
59 24047/03A (for use when the person relinquishing possession is not available) 03.Mar. 2016 NEW
60 24047/04 Identifiable Paint Scheme and Marking 03.Mar. 2016 ИНЕГ-47/04
61 24047/05 Deregistration of Aircraft 03.Mar. 2016 ИНЕГ-47/05
62 24047/05A Deregistration of Aircraft (for use when the person relinquishing registration is not available) 03.Mar. 2016 NEW
63 24047/08 Operator Statement Details NEW
64 24047/09 Submission of an Irrevocable De-Registration and Export Request 03.Mar. 2016 NEW
65 24047/09A Irrevocable De-Registration and Export Request 03.Mar. 2016 NEW
66 24047/10 Removal Request – Irrevocable De-Registration and Export Request 03.Mar. 2016 NEW
Part 61 Pilot Licences and Ratings
67 CAA600 Application for Replacement Licence 27.Apr.2016 NEW
68 CAA601 Application for exchange to new format Licence 27.Apr.2016 NEW
69 24061/04 Amendment to a pilot licence 03.Mar. 2016 MCAA-61/04
70 CAA602 Application for Licence Verification 27.Apr.2016 NEW
71 CAA603 Application for Licence Verification of Occurrence(s) 27.Apr.2016 NEW
72 24061/03 Application for Flight Test Conducted by CAA (fillable PDF version) 03.Mar. 2016 ИНЕГ-61/03
73 24061/01 Issue of Flight Crew Licence or Prime Rating 03.Mar. 2016 ИНЕГ-61/01
74 24061/01-RPL Application for Issue of Recreational Pilot Licence – (RPL) Aeroplane 03.Mar. 2016 NEW
75 24061/04-RPL Application for Amendment to RPL GuidanceRecreational Pilot Licence – (RPL) Aeroplane 03.Mar. 2016 NEW
76 24061/09 Application for licence recognition under the Mutual Recognition Act 03.Mar. 2016 ИНЕГ-61/09
77 24061/02 Application for Issue of Mongolia Flight Crew Licence – Overseas Licence Holders Only 03.Mar. 2016 ИНЕГ-61/02
78 24061/18 Application for Issue of a Validation Permit for Pilots Only Wishing to Undertake Short Term Private VFR Operations in Mongolia 03.Mar. 2016 NEW
79 24061/19 Application for Issue of a Validation Permit (Foreign CPL and ATPL Only) 03.Mar. 2016 NEW
Flight Test Report / Competency Demonstration Reports
80 24061/05 Airline Transport Pilot Licence Aeroplane – Flight Test Report 03.Mar. 2016 ИНЕГ-61/05
81 24061/06 Airline Transport Pilot Licence Helicopter – Flight Test Report 03.Mar. 2016 ИНЕГ-61/06
82 24061/07 Instrument Rating – Aeroplane/Helicopter Competency Demonstration Report Form 03.Mar. 2016 MCAA-61/07
83 24061/13 Single Pilot Certificated Aeroplane Competency Demonstration Record NEW
84 24061/16 Flight Test Report:Flight Instructor Rating Competency Demonstration – Aeroplane 03.Mar. 2016 NEW
85 24061/17 Flight Test Report:Flight Instructor Rating Competency Demonstration – Helicopter 03.Mar. 2016 NEW
86 24061/25 Record of Competency Demonstration for Issue or Continued Competency for the Aerobatic Rating – Aeroplane 03.Mar. 2016 NEW
87 24061/26 Flight Test Report – Private Pilot Issue Flight Test – Helicopter 03.Mar. 2016 NEW
88 24061/30 Flight Test Report – Agricultural Flight Examiner Competency Demonstration (A) or (H) NEW
89 24061/121 Flight Test Report:Airline Flight Examiner Rating Competency Demonstration – Part 121 03.Mar. 2016 NEW
90 24061/125 Flight Test Report:Airline Flight Examiner Rating Competency Demonstration – Part 125 03.Mar. 2016 NEW
91 24061/135 Flight Test Report:Airline Flight Examiner Rating Competency Demonstration – Part 135  31.May.2016 NEW
92 24061/20 Flight Test Report:GA Flight Examiner Rating Competency Demonstration – (A) or (H) 03.Mar. 2016 NEW
93 24061/21 Demonstration of Competency – Type Rating – Helicopter 27.Apr.2016 NEW
94 24061/22 Flight Test ReportPrivate Pilot Issue Flight Test – Aeroplane 03.Mar.2016 NEW
BFR
95 24061/11 Record of BFR – Demonstration of Continued Competency for RPL or PPL(A) 03.Mar. 2016 NEW
96 24061/12 Record of BFR – Demonstration of Continued Competency for PPL(H) 03.Mar. 2016 NEW
97 24061/14 Record of BFR – Demonstration of Continued Competency for CPL(A) 03.Mar. 2016 NEW
98 24061/15 Record of BFR – Demonstration of Continued Competency for CPL(H) 03.Mar. 2016 NEW
99 24061/23 Record of BFR – Demonstration of Continued Competency for CPL (Balloon) 03.Mar. 2016 NEW
Part 65 Air Traffic Service Personnel Licences and Ratings
100 CAA600 Application for Replacement Licence / Aviation Document 27.Apr.2016 NEW
101 CAA601 Application for exchange to new format Licence 27.Apr.2016 NEW
102 CAA602 Application for Licence Verification  27.Apr.2016 NEW
103 CAA603 Application for Licence Verification of Occurrence(s) 27.Apr.2016 NEW
104 24065/01 Issue of Air Traffic Service Licence  31.May.2016 ИНЕГ-65/01
105 24065/02 Exchange of an Air Traffic Service Licence  31.May.2016 ИНЕГ-65/02
106 24065/03 Amendment to an Air Traffic Service Licence 31.May.2016 ИНЕГ-65/03
107 24065/04 Test Form ATS Examiner Rating  31.May.2016 ИНЕГ-65/04
108 24065/05 Application for ATS Examiner Test  31.May.2016 ИНЕГ-65/05
Part 66 Aircraft Maintenance Personnel Licensing
109 CAA600 Application for Replacement Licence / Aviation Document 27.Apr.2016 NEW
110 CAA601 Application for exchange to new format Licence 27.Apr.2016 NEW
111 CAA602 Application for Licence 27.Apr.2016 NEW
112 CAA603 Application for Licence Verification of Occurrence(s) 27.Apr.2016 NEW
113 24066/01 Aircraft Maintenance Engineer Licence and/or Category  31.May.2016 ИНЕГ-66/01
114 24066/02 Aircraft Maintenance Engineer Licence-Rating 27.Apr.2016 ИНЕГ-65/02
115 24066/03 Aircraft Maintenance Engineer – Maintenance Approval 27.Apr.2016 NEW
116 24066/04 Recognition of Foreign AME Licence 27.Apr.2016 NEW
117 24066/05 Application to Exchange to a MGL Part 66 Licence 27.Apr.2016 NEW
118 24066/08 Mutual Recognition Act  27.Apr.2016 NEW
Review of Airworthiness
119 24066/06 Review of Airworthiness – Aeroplane Check List Report (fillable)  27.Apr.2016 NEW
120 24066/07 Review of Airworthiness Check List Report 27.Apr.2016 NEW
121 24066/09 Review of Airworthiness 27.Apr.2016 NEW
122 24066/12 Check List Report – Hot Air Balloon 05.Feb.2016 NEW
Certificate of Inspection Authorisation
123 24066/10 Application for Inspection Authorisation Certificate – Initial Issue or Renewal 05.Feb.2016 NEW
124 24066/11 Application for Inspection Authorisation – Initial or Renewal Course 05.Feb.2016 NEW
Part 67 Medical Standards and CertificationRequired for Medical Certification
125 24067-001 (En.) Online Payment for Medical CertificationFrequently Asked Questions NEW
24067-001 (Мон.) NEW
126 24067-002 (En.) Medical Examination Report NEW
24067-008 (Мон.) NEW
127 24067-003 (En.) Medical Assessment Report NEW
24067-009 (Мон.) NEW
128 24067-004 (En.) General Direction Submission Form NEW
24067-004 (Мон.) NEW
129 24067-211 (En.) Special Eye Report (including advice on completion of the form) NEW
24067-211 (Мон.) NEW
130 24067-106 (En.) Consent Declaration and request regarding medical information NEW
24067-106 (Мон.) NEW
131 24067-202 (En.) Electrocardiograph Request NEW
24067-202 (Мон.) NEW
132 24067-203 (En.) Audiometry Report (including advice on completion of the form) NEW
24067-203 (Мон.) NEW
133 24067-204 (En.) In Flight Hearing Assessment Report NEW
24067-204 (Мон.) NEW
134 24067-213 (En.) Respiratory Examination Report NEW
24067-213 (Мон.) NEW
135 24067-214 (En.) Blood Pressure Examination Report NEW
24067-214 (Мон.) NEW
136 24067-215 (En.) Headache Investigation Report NEW
24067-215 (Мон.) NEW
137 24067-217 (En.) Aging Pilot Report NEW
24067-217 (Мон.) NEW
138 24067-300 (En.) Accredited Medical Conclusion – Request for Identification of Experts NEW
24067-300 (Мон.) NEW
139 24067-401 Suspension of Certificate 05.Feb.2016 NEW
140 24067-402 Restriction of Certificate 05.Feb.2016 NEW
141 24067-403 Withdrawal of Conditions, Restrictions and Endorsements 05.Feb.2016 NEW
142 24067-404 Cancellation of Suspension of Certificate 05.Feb.2016 NEW
143 24067-405 Extension of Suspension of Certificate 05.Feb.2016 NEW
144 24067-406 Extension of Restriction of Certificate 05.Feb.2016 NEW
145 24067-407 Application for Replacement of a Medical Certificate 05.Feb.2016 NEW
146 24067-502 Fit and Proper Person Questionnaire Medical Examiner Designation 05.Feb.2016 NEW
Part 71 Designation and Classification of Airspace
147 24071/01 Application for designated airspace or reporting 05.Feb.2016 ИНЕГ-77/01
Part 77 Objects and Activities Affecting Navigable Airspace
148 24077/01A Notice of Proposal to Construct or Alter a structure – CAR Part 77 05.Feb.2016 NEW
149 24077/01B Notice of Proposal to use a Light or Laser CAR 05.Feb.2016 NEW
150 24077/01C Notice of Proposal to use Pyrotechnics orWeapons – CAR Part 77 05.Feb.2016 NEW
Part 91 General Operating and Flight Rules
151 CA006 Technical Log 05.Feb.2016 NEW
152 CAA091-10 PBN Approval Request for MGLFIR NEW
153 24091/01 Approval or revision of a Minimum Equipment List 24091/01 (MEL) For more information, see Minimum Equipment Lists 05.Feb.2016 ИНЕГ-91/01
154 24091/02 Application for Approval or Amendment of aMaintenance Programme 05.Feb.2016 NEW
155 24091/03 (En.) Application for Aviation Event Authorisation NEW
24091/03 (Мон.) NEW
156 24091/05 Application for Callsign 29.Mar.2016 NEW
157 24091/06 Application for a Temporary Extension to an Approved Maintenance 29.Mar.2016 NEW
158 24091/07 Operational Approvals Application (fillable)  29.Mar.2016 NEW
159 24091/08 Application for GPS IFR Operational Approval 05.Feb.2016 NEW
160 24091/09 Application for Electronic Flight Bag Useform 05.Feb.2016 NEW
161 CAA800 Laser Beam Exposure Questionnaire 05.Feb.2016 NEW
Part 95 Instrument Flight Procedures – Registration
162 24095/01 Application for registration of an Instrument Flight 05.Feb.2016 NEW
Part 100 Safety Management
163 24100/01 Application for approval of SMS Implementation Plan  29.Mar.2016 NEW
164 24100/02 Safety Management System Evaluation Tool 29.Mar.2016 NEW
165 24100/03 Application for amendment of SMS Implementation Plan NEW
Part 101 Gyrogliders and Parasails, Unmanned Aircraft(including Balloons), Kites, and Rockets – Operating Rules
166 24101/02 (En.) Part 101 Rule Compliance MatrixPart 101 users can use this to ensure they are within the Part 101 rules NEW
24101/02 (Мон.) NEW
Part 102 Unmanned Aircraft Operator Certification
167 24102/01 (En.) Application for issue or renewal of a Remotely Piloted Aircraft Operator Certificate NEW
24102/01 (Мон.) NEW
168 24102/02 (En.) Application for Amendment of an Unmanned Aircraft Operator Certificate NEW
24102/02 (Мон.) NEW
169 24102/03 (En.) Applicants for a certificate under Part 102 should also complete relevant parts of the Part 101 Compliance Matrix NEW
24102/03 (Мон.) NEW
Part 103 Microlight Aircraft – Certification and Operating Rules
170 24103/01 (En.) Application for Issue or Amendment of a Microlight Aircraft Flight Permit NEW
24103/01 (Мон.) NEW
171 24103/02 (En.) Class 2 Microlight Survey Form NEW
24103/02 (Мон.) NEW
Part 108 Air Operator Security Programme
172 24108/02 (En.) Part 108 Rule Compliance Matrix 27.Apr.2016 NEW
24108/02 (Мон.) NEW
Part 109 Regulated Air Cargo Agent – Certification
173 24FPP Fit and Proper Person Declaration 04.Feb.2016 NEW
174 24109/01 Application for Issue, Renewal, or Amendment of 24109/01 a Regulated Air Cargo Agent Certificate under Civil Aviation Rule Part 109 05.Feb.2016 NEW
175 24109/02 Part 109 Rule Compliance Matrix 05.Feb.2016 NEW
Part 115 Adventure Aviation – Certification and Operations (fillable)
176 24115/01 (En.) Application for Issue or Renewal of an Adventure Aviation Operator Certificate under Civil Aviation Rules, Part 115 NEW
24115/01 (Мон.) NEW
177 24115/01A (En.) Part 115 – Request for unique identification of unregistered aircraft (parachute – hang glider – paraglider) NEW
24115/01A (Мон.) NEW
178 24115/01B (En.) Change of Possession of Part 115 Unregistered Aircraft with Unique Identification (parachute; hang glider; paraglider) NEW
24115/01B (Мон.) NEW
179 24115/01C (En.) Part 115 Removal Request (parachute,hang glider, paraglider) NEW
24115/01C (Мон.) NEW
180 24115/02 (En.) Part 115 Rule Compliance Matrix – Common Requirements NEW
24115/02 (Мон.) NEW
181 24115/02I (En.) Part 115 Rule Compliance Matrix – Hot Air Balloon Operations NEW
24115/02I (Мон.) NEW
182 24115/02J (En.) Part 115 Rule Compliance Matrix – Parachute Drop Aircraft Operations NEW
24115/02J (Мон.) NEW
183 24115/02K (En.) Part 115 Rule Compliance Matrix – Tandem Parachute Operations NEW
24115/02K (Мон.) NEW
184 24115/02L (En.) Part 115 Rule Compliance Matrix – Glider Operations NEW
24115/02L (Мон.) NEW
185 24115/02M (En.) Part 115 Rule Compliance Matrix – Hang Glider and Paraglider Operations NEW
24115/02M (Мон.) NEW
186 24115/02O (En.) Part 115 Rule Compliance Matrix – Special Aircraft Operations NEW
24115/02O (Мон.) NEW
187 24115/02P (En.) Part 115 Rule Compliance Matrix – Microlight Aircraft Operations NEW
24115/02P (Мон.) NEW
188 24115/08 (En.) Exposition Amendment Summary Sheet for an Adventure Aviation Operator under Civil Aviation Rules, Part 115 NEW
24115/08 (Мон.) NEW
189 24115/10 (En.) Application for Amendment of an Adventure Aviation Operator Certificate under Civil Aviation Rules, Part 115 NEW
24115/10 (Мон.) NEW
Part 119 Air Operator – Certification
190 24119/01 Issue, renewal, or amendment of an Air Operator Certificate  27.Apr.2016 ИНЕГ119/01
191 24119/11 Application for Accreditation of a New or Modified Aeroplane Flight 27.Apr.2016 NEW
192 24119/12 Exposition Amendment Summary Sheet for an Air Operator under Civil 29.Mar.2016 NEW
193 24108/02 Part 108 Rule Compliance Matrix 27.Apr.2016 NEW
Part 121 Air Operations – Large Aeroplanes
194 24119/08 Part 119/121 Compliance Matrix – Operations  27.Apr.2016 NEW
195 24119/08M Part 119/121/125 Compliance Matrix – 24119/08M Maintenance 27.Apr.2016 NEW
Part 125 Air Operations – Medium Aeroplanes
196 24119/09 Part 119/125 Compliance Matrix – Operations 27.Apr.2016 NEW
Part 129 Foreign Air Transport Operator – Certification
197 24129/01A Application for CAR Part 129 FAOC – Addendum – Explanatory Notes for Drafting an Exposition 29.Mar.2016 NEW
198 24129/01 Application for Issue, Renewal or Amendment of a Part 129 Certificate 29.Mar.2016 ИНЕГ129/01
199 24129/02 Compliance Matrix 29.Mar.2016 NEW
200 24108/02 Part 108 Rule Compliance Matrix NEW
Part 135 Air Operations – Helicopters and Small Aeroplanes
201 24119/10 Part 119/135 Compliance Matrix – Operations 27.Apr.2016 NEW
202 24119/10M Part 119/135 Compliance Matrix – Maintenance 29.Mar.2016 NEW
General Aviation AOC
203 24135/01 Compliance Matrix – Aeroplane VFR – Air Operator Certificate 29.Mar.2016 NEW
204 24135/02 Compliance Matrix – Aeroplane IFR -Air Operator Certificate 29.Mar.2016 NEW
205 24135/03 Compliance Matrix – Helicopters VFR – GA Air Operator Certificate 29.Mar.2016 NEW
206 24135/04 Compliance Matrix – Helicopter IFR – Air Operator Certificate 29.Mar.2016 NEW
207 24135/05 Compliance Matrix – Maintenance – General Aviation Air Operator 29.Mar.2016 NEW
208 24135/06 Compliance Matrix – Internal Training and Competency 27.Apr.2016 NEW
209 24135/07 Compliance Matrix – External Training and Competency 27.Apr.2016 NEW
210 24135/08 Compliance Matrix – Dangerous Goods – Carriage 24135/08  under Rule 92.1 27.Apr.2016 NEW
211 24135/09 Compliance Matrix – Dangerous Goods – Carriage 24135/09  under Rule 92.11 27.Apr.2016 NEW
Part 137 Agricultural Aircraft Operations
212 24137/01 Issue,renewal or amendment of an Agricultural  24137/01 Aircraft Operator Certificate(Form can be completed online using Microsoft Word) 29.Mar.2016 ИНЕГ137/01
213 24137/02 Nomination of Agricultural Chief Pilot 29.Mar.2016 NEW
214 24137/03 Agricultural Operations Statistics 24137/03 Fillable MS Word form – submit to: statistics@mcaa.gov.mn 29.Mar.2016 NEW
215 24137/04 Record of Annual Competency Check Aeroplane 29.Mar.2016 NEW
216 24137/05 Record of Annual Competency Check Helicopter 29.Mar.2016 NEW
Part 139 Aerodromes – Certification, Operation and Use
217 24139/01 (En.) Aerodrome Operating Certificate 31.May.2016 ИНЕГ139/01
24139/01 (Мон.) ИНД 139-ийн дагуу Аэродромын үйл ажиллагааны гэрчилгээжүүлэлтийг шинээр авах эсхүл шинэчлэх өргөдөл  31.May.2016 ИНЕГ139/01
218 24139/02 (En.) Application for amendment of an Aerodrome Operating Certificate under CAR Part 139 NEW
24139/02 (Мон.) NEW
219 24139/03 (En.) Application for the amendment of an aerodrome ATS status NEW
24139/03 (Мон.) NEW
220 24139/04 (En.) Part 139 Rule Compliance Matrix 24139/04 Fillable MS Word version NEW
24139/04 (Мон.) NEW
221 24139/05 (En.) Rules 139.76 and 139.411 Movement Data Reporting for Certificated and Qualifying Aerodromes – MS Excel template NEW
24139/05 (Мон.) NEW
222 24139/06 (En.) Rule 139.505 Movement Data Reporting for Non-Certificated Aerodromes – MS Excel file 31.May.2016 NEW
24139/06 (Мон.) ИНД 139.505 Гэрчилгээжээгүй нисэх буудалд мэдээлэх Хөдөлгөөний өгөгдөл 31.May.2016 NEW
Part 140 Aviation Security Services Organisations – Certification
223 24140/01 (En.) Issue or renewal of an Aviation Security Service Certificate NEW
NEW
224 24140/02 (En.) Part 140 Rule Compliance Matrix 24140/02 Fillable MS Word version NEW
NEW
Part 141 Aviation Training Organisations – Certification
225 24141/01 Issue, Renewal, or Amendment of an Aviation Training Organisation Certificate 29.Mar.2016 NEW
226 24141/02 Part 141 Matrix 24141/02 27.Apr.2016 NEW
227 24141/03 Part 141 Exposition Amendment Summary Sheet24141/03 for an Aviation Training Organisation 29.Mar.2016 NEW
Part 145 Aircraft Maintenance Organisations – Certification
228 24145/01 Maintenance Organisation Certificate 24145/01 29.Mar.2016 ИНЕГ145/01
229 24145/02 Part 145 Matrix 24145/02 27.Apr.2016 NEW
230 24145/03 Exposition Amendment Summary Sheet for an 24145/03 Aircraft Maintenance Organisation under Civil 29.Mar.2016 NEW
Part 146 Aircraft Design Organisations – Certification
231 24146/01 Aircraft Design Organisation Certificate 29.Mar.2016 NEW
232 24146/02 Compliance Matrix 27.Apr.2016 NEW
Part 147 Maintenance Training Organisations – Certification
233 CAA147-01 Application for issue, renewal, or amendment of a Maintenance Training Organisation Certificate under Civil Aviation Rules, Part 147 29.Mar.2016 NEW
234 CAA147-02 Exposition Amendment Summary Sheet for a Maintenance Training Organisation Certificate under Civil Aviation Rules, Part 147 29.Mar.2016 NEW
235 CAA147-03 Part 147 Compliance Matrix 29.Mar.2016 NEW
Part 148 Aircraft Manufacturing Organisations – Certification
236 24148/01 Aircraft Manufacturing Organisation Certificate 29.Mar.2016 ИНЕГ148/01
237 24148/02 Compliance Matrix 27.Apr.2016 NEW
Part 149 Aviation Recreation Organisations – Certification
238 24149/01 (En.) Aviation Recreation Organisation Certificate NEW
24149/01 (Мон.) NEW
239 24149/02 (En.) Request for Vector Subscription for Part 149 Pilot / Parachutist Certificate Holders NEW
24149/02 (Мон.) NEW
240 24149/03 (En.) Compliance Matrix NEW
24149/03 (Мон.) NEW
Part 157 Notice of Construction, Alteration, Activation, and Deactivation of Aerodromes
241 24157/01 (En.) Notice of Aerodrome/Heliport Proposal NEW
24157/01(Мон.) NEW
Part 171 Aeronautical Telecommunication Service Organisations – Certification
242 24171/01 Telecommunication Services Certificate 29.Mar.2016 ИНЕГ171/01
243 24171/02 Application for Identification Code or Call sign 29.Mar.2016 ИНЕГ171/02
244 24171/03 Compliance Matrix 27.Apr.2016 NEW
Part 172 Air Traffic Service Organisations – Certification
245 24172/01 Air Traffic Service Certificate 27.Apr.2016 ИНЕГ172/01
246 24172/02 Compliance Matrix 27.Apr.2016 NEW
247 24172/03 Application for Trial Under Civil Aviation Rule 27.Apr.2016 NEW
Part 173 Instrument Flight Procedure Service Organisation – Certification and Operation
248 24173/01 Application for issue or renewal of an Instrument 24173/01 Flight Procedure Service Certificate under CAR 27.Apr.2016 ИНЕГ173/01
249 24173/02 Compliance Matrix 27.Apr.2016 NEW
Part 174 Aviation Meteorological Service Organisations – Certification
250 24174/01 Meteorological Service Organisation Certificate 27.Apr.2016 ИНЕГ174/01
251 24174/02 Compliance Matrix 27.Apr.2016 NEW
Part 175 Aeronautical Information Service Organisations – Certification
252 24175/01 Aeronautical Information Service Certificate 27.Apr.2016 ИНЕГ175/01
253 24175/02 Compliance Matrix 27.Apr.2016 NEW