Маягт

Маягт нь ИНД-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор иргэний нисэхийн үйл ажиллагаа эрхлэгчид болон ИНЕГ-ын хоорондын харилцаанд ашиглахад зориулсан баримт бичиг юм. Маягтын файл нь pdf өргөтгөлтэй бөгөөд маягтыг Adobe Acrobat Reader программыг ашиглан нээж, шууд бөглөж, хэвлэх болон хадгалах боломжтой. Маягтын талаарх санал хүсэлтээ rule@mcaa.gov.mn цахим хаягаар ИНЕГ-ын ХЭЗДБГ-ын Дүрмийн боловсруулалтын хэлтэст ирүүлж болно.        LOGBOOKS Pilot Logbook CAA-1373 Pilot logbook Experience Logbook CAA-6501 Air traffic service logbook CAA-6601 Maintenance Training and Experience Logbook Aircraft Logbooks CAA-2101 Aircraft logbook CAA-2110 Propeller logbook CAA-2158 Engine logbook CAA-1464 Aircraft / Engine / Propellor Airworthiness Directives logbook Technical Log ... Read More

Зөвлөмжийн цуврал

Зөвлөмжийн цуврал нь ИНД-ийн боловсруулалтын үйл явцын хэсэг бөгөөд ИНД-ийг хэрхэн дагаж мөрдөхийг тайлбарласан мэдээлэл болон жишээг хэрэглэгчдэд хүргэх зорилготой. Зөвлөмжийн цувралын талаарх санал хүсэлтээ rule@mcaa.gov.mn цахим хаягаар ИНЕГ-ын ХЭЗДБГ-ын Дүрмийн боловсруулалтын хэлтэст ирүүлж болно. General ACs № AC Title Effective date 1 AC00-1 Acceptability of Parts  09.Aug.2016 2 AC00-2 Storage and distribution of aeronautical supplies 31.Mar.2016 3 AC00-3 Internal Quality Assurance  09.Aug.2016 4 AC00-5 Parts Documentation-CAA Form One-Authorized Release Certificate  09.Aug.2016 Part 12    Accidents, Incidents and Statistics 5 AC12-1 Mandatory occurrence notification and information 04.Feb.2016 6 AC12-2 Incident Investigation 31.Mar.2016 Part 19    Transition Rules 8 AC19-1 Test Pilot Approvals 31.Mar.2016 ... Read More

Иргэний нисэхийн дүрэм

№ ИНД Нэр Батлагдсан огноо Тодорхойлолт ба Тайлбар 1 ИНД-1 Тодорхойлолт ба Товчлол 30.Jun.2010 Ерөнхий журам 2 ИНД-11 Дүрэм боловсруулах, дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөх 07.May.2010 3 ИНД-12 Осол, зөрчлийг мэдээлэх 22.Mar.2010 4 ИНД-13  Зөрчлийг шалгах 07.May.2010 Агаарын хөлөг 5 ИНД-21 Агаарын хөлөгт хамаарах бүтээгдэхүүн, эд анги, гэрчилгээжүүлэлт 16.Apr.2010 6 ИНД-26 Агаарын хөлгийн нислэгт тэнцэх чадварын нэмэлт шаардлагууд 17.Jun.2010 7 ИНД-39 Нислэгт тэнцэх чадварын удирдамж 07.May.2010 8 ИНД-43 Техник үйлчилгээний ерөнхий дүрэм 16.Apr.2010 9 ИНД-47 Агаарын хөлгийн бүртгэл, таних тэмдэг 07.May.2010 Ажилтнууд 10 ИНД-61 Нисгэгчийн үнэм... Read More

Иргэний Нисэхийн Хууль Тогтоомж

Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Нэмэлт өөрчлөлт Монгол Улсын хууль Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хууль 21.Jan.1999 02.Feb.2017 Civil Aviation law of Mongolia 21.Jan.1999 02.Feb.2017 Улсын нисэхийн тухай хууль 30.May.2003 19.Apr.2018 Агаарын зайг нисэхэд ашиглах тухай хууль 30.May.2003 04.Dec.2015 Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөр 14/04/2016 –  ... Read More