Нийтлэгдсэн 2018-06-19

ИНЕГ-ЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

ИНЕГ даргын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал – 2018 он
Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан
А/73 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2019/01/31 ИНЕГ ХААТ
А/72 Ерөнхий эргүүл томилон ажиллуулах тухай 2019/01/31 ИНЕГ ЗУГ
А/61 Агаарын хөлгийн нислэгт тэнцэх чадварын хязгаарлалт мөрдөх тухай 2019/01/25 ИНЕГ НААХЗА
А/60 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2019/01/25 ИНЕГ ХААТ
А/56 Инженерийн баг, хяналтын инженер томилох тухай 2019/01/25 ИНЕГ ХНАА
А/55 Агаарын хөлөг шувуу, мал, амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх зөвлөлийн дэргэдэх нарийн бичгийн даргын ажлын албыг шинэчлэн байгуулах тухай 2019/01/25 ИНЕГ НБУГ
А/54 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2019/01/25 ИНЕГ ХААТ
А/49 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай 2019/01/23 ИНЕГ ХААТ
А/40 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019/01/11 ИНЕГ ХААТ
А/39 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019/01/11 ИНЕГ ХААТ
А/38 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019/01/11 ИНЕГ ХААТ
А/37 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019/01/11 ИНЕГ ХААТ
А/36 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019/01/11 ИНЕГ ХААТ
А/35 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019/01/11 ИНЕГ ХААТ
А/26 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019/01/09 ИНЕГ ЗУГ
А/23 Хариуцлагын зааг тогтоох тухай 2019/01/08 ИНЕГ ХНАА
А/21 Программ хангамж ашиглах тухай 2019/01/07 ИНЕГ НУТА
А/17 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019/01/07 ИНЕГ ХААТ
А/12 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019/01/07 ИНЕГ ХААТ
А/08 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019/01/04 ИНЕГ ХЭЗДБГ
 A/716 Үйлчилгээний төлбөр авах тухай 2015/11/05 ИНЕГ НААХЗА