Нийтлэгдсэн 2018-09-24

Агаарын хөлгийн маягийг хүлээн зөвшөөрсөн байдал

2019 оны 02 дугээр сарын 02-ны байдлаар

Маягийг хүлээн зөвшөөрсөн гэрчилгээний № Агаарын хөлгийн маяг Маягийн гэрчилгээ Гэрчилгээ олгосон огноо Гэрчилгээ олгосон дарга
1 1/21B/1 R1 Boeing B737-700, B737-800 and B737-8 series USA FAA Type certificate № A16WE 19.01.21 ИНЕГ-ын дарга Л.Бямбасүрэн
2 1/21B/2 Fokker F27 Mark 050 CAA-NL Type certificate № T-050-87,
USA FAA Type certificate № A-817
03.04.14 ИНЕГ-ын дарга М.Дагва
3 1/21B/3 Jabiru UL-D /Jabiru UL Series aircraft with Avtech Pty Ltd 2200B engine/ Australian CASA T.C № VA514 05.04.05 ИНЕГ-ын НТЧХ-ийн
дарга Б.Бат-Эрдэнэ
4 1/21B/04 SAAB-340B Swedish CAA (LFV) Type certificate № A1/84,
USA FAA Type certificate № A52EU
05.11.23 ИНЕГ-ын дэд дарга Ц. Бат
5 1/21B/05 Fokker F28 Mk 0100 CAA-NL/RLD Type certificate № T-100-87,
USA FAA Type certificate № A20EU
05.12.28 ИНЕГ-ын дэд дарга Ц. Бат
6 1/21B/07 Cessna 208B USA FAA Type certificate № A37CE 07.04.23 НААХЗАны дарга Н.Батсайхан
7 1/21B/06 Ми-171 Interstate Aviation Committee (IAC) T.C №90-171,
Supplement to T.C № 90-171/Д1
08.02.22 НААХЗА-ны ҮГХ-ийн дарга С.Ерөөлт
8 1/21В/08 Ми-2 (MI-2) Polish People’s Republic Civil Aiviation Inspection Board T.C № BC-073 08.05.09 ИНЕГ-ын дарга С.Батмөнх
9 2/21B/08 rev1 Airbus 310-304
/A300B4-622R
U.S.Department of Transportation FAA T.C №A35EU 08.05.16 ИНЕГ-ын дарга С.Буяндалай
10 1/21В/09 Л-410УВП State department of Aviation Transport (UKRAVIATRANS), № TL0014 09.02.16 НААХЗА-ны НТЧХ-ийн
дарга Н.Ганболд
11 1/21B/10 Х-32-912 State dministration of Ukraine for Aviatiob safety oversight type cet, № ТЛ0034 10.01.14 НААХЗА-ны дарга П.Мөнхжаргал
12 1/21В/11 AVRO 146RJ European Aviation Safety Agensy № A.182 11.01.25 ИНЕГ-ын дарга С.Батмөнх
13 2/21B/11 A320 all series European Aviation Safety Agensy № A.064 11.04.20 ИНЕГ-ын дарга С.Батмөнх
14 3/21B/11 B767 all series USA FAA Type certificate № A1NM 11.04.29 ИНЕГ-ын дарга С.Батмөнх
15 4/21B/11 Pilatus USA FAA Type certificate № 7A15 11.05.23 ИНЕГ-ын дарга С.Батмөнх
16 5/21B/11 EC145 helicopter BK117 variant C-2 EASA.R.010 11.10.07 ИНЕГ-ын дарга С.Батмөнх
17 6/21B/11 Ми-8АМТ Helicopter Airworthiness certificate /26.11.1993/, Supplement airworthiness certificate /25.08.1995/ 11.10.26 ИНЕГ-ын дарга С.Батмөнх
18 7/21B/12 Airbus A318, A319, A320, A321 European Aviation Safety Agensy № A.064 12.01.06 ИНЕГ-ын дарга С.Батмөнх
19 8/21B/12 Maule M-7-235C USA FAA Type certificate № 3A23 12.02.17 ИНЕГ-ын дарга С.Батмөнх
20 9/21B/12 Airtractor AT-602 USA FAA Type certificate № A19SW 12.02.18 ИНЕГ-ын дарга С.Батмөнх
21 10/21B/12 Bombardier Q400 DHC-8 100, 200, 300, 400 all series Transport Canada A-142 12.05.25 ИНЕГ-ын дарга С.Батмөнх
22 11/21B/12 EV-97 Eurostar SL EASA A.029 12.06.19 ИНЕГ-ын дарга С.Батмөнх
23 12/21B/12 Sport Star all series EASA A.592 12.06.19 ИНЕГ-ын дарга С.Батмөнх
24 1/21B/16 ATR-72 /ATR-72-212A/ EASA A.084 16.05.31 ИНЕГ-ын дарга Г.Нямдаваа
25 1/21B/17 Beech Aircraft Model C90. USA FAA Type certificate № 3A20 17.11.17 ИНЕГ-ын дарга Л.Бямбасүрэн
26 1/21B/18 TVS-2MS Type certificate 18.02.23 ИНЕГ-ын дарга Л.Бямбасүрэн
27 2/21B/18 Embraer EMB-145 ANAC Type certificate №9606 USA FAA Type certificate № T00011AT 18.03.28 ИНЕГ-ын дарга Л.Бямбасүрэн
28 3/21B/18 Rolls-Royce Turbofan Engine AE3007A1P USA FAA Type certificate № TE6CH 18.03.26 ИНЕГ-ын дарга Л.Бямбасүрэн