Нийтлэгдсэн 2018-10-03

Ерөнхий зориулалтын нисэх гэж юу вэ?

http://mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2018/10/what_ga-1.jpg