59 Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага (ICAO)
MoU between ICAO and Mongolia for USOAP CMA
MoU between ICAO and Mongolia for PBN and ATFM ICAO RSO MOU
61 Америкийн нэгдсэн улсын FAA
Proposed WA FAA and MCAA
MoU between FAA and MCAA for Technical Assesstance
64 Шинэ Зеландын CAA
MoU between NZCAA and MCAA for Rule Harmonization