Энэ мэдээлэлтэй холбоотой залруулга байгаа бол rule@mcaa.gov.mn хаягаар Дүрмийн хэлтэст ирүүлнэ үү.

Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Нэмэлт өөрчлөлт
Монгол Улсын Үндсэн хууль 13.Jan.1992 14.Nov.2019
Иргэний нисэхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ 07.Jul.2023
Иргэний нисэхийн тухай хууль 21.Jan.1999 06.Jan.2023
Улсын нисэхийн тухай хууль 30.May.2003 19.Apr.2018
Агаарын зайг нисэхэд ашиглах тухай хууль 30.May.2003 04.Dec.2015
Эрүүгийн хууль 03.Dec.2015 10.Oct.2019
Зөрчлийн тухай хууль 11.May.2017 20.Dec.2019
Монгол Улсын нэгдэн орсон иргэний нисэхийн олон улсын гэрээ / конвенц холболтоос харна уу
Даргын Аюулгүй байдлын тушаал холболтоос харна уу
Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын хөтөлбөр
(Model SSP)
14.Apr.2016 14.Apr.2016
Хуулийн төсөл болон Загвар хууль холболтоос харна уу