Доорх мэдээллүүдийг иргэний нисэхийн эрх зүйн баримт бичгийг тайлбарлан таниулах зорилгоор бэлтгэн гаргав.
Мэдээлэлтэй холбоотой санал хүсэлтээ rule@mcaa.gov.mn хаягаар Дүрмийн хэлтэст ирүүлнэ үү.

Flight test standard guide
Дугаар Нэр Огноо
1 Type Rating Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
2 Instrument Rating Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
3 Recreational and Private Pilot Licence Issue Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
4 Commercial Pilot Licence Issue Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
6 Flight Instructor Rating Category E Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
7 Flight Instructor Rating Category D Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
8 Flight Instructor Rating Category C Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
9 Flight Instructor Rating Category B Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
10 Flight Instructor Rating Category A Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
11 General Aviation Flight Examiner Rating Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
12 Airline Flight Examiner Rating Ed.1 Rev.0 / 31.Jan.2017
Templates:
Дугаар Нэр Огноо
Rule Making Procedures
Дугаар Нэр Огноо
167 Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагатай харилцах журам 2024 оны 03 сарын 20
1 Rule Development Manual 16.Dec.2020
ICAO State Letters
Дугаар Нэр Огноо
1 AN 2/36.1-24/39 2024 оны 04 сарын 24
2 AN 2/2.8-24/40 2024 оны 04 сарын 15