Ил тод байдал

Чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалт
Дугаар Нэр Сүүлд шинчилсэн
8.2.1 Эрхэм зорилго
8.2.1 Үйл ажиллагааны стратегийн зорилго, зорилт
8.2.1 Тэргүүлэх чиглэл
8.2.1 Тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн
8.2.2 Чиг үүрэг
8.2.2 Бүтэц, зохион байгуулалт
8.2.2 Шуудангийн хаяг
8.2.2 Хаяг, байршил
8.2.2 Албан тушаалтны харилцах утасны дугаар
8.2.2 Олон нийттэй харилцах, мэдээлэл хүргэх нийгмийн сүлжээний хаяг
8.2.3 Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт
8.2.3 Үйл ажиллагааны тайлан
8.2.3 Мэдээлэл хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
8.2.3 Дотоод аудит
8.2.3 Санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан, акт, дүгнэлт, албан шаардлага, зөвлөмж
8.2.4 Хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан
8.2.5 Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан
8.2.6 Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж
8.2.6 Засгийн газрын шийдвэр, бусад эрх зүйн акт
8.2.7 Албан тушаалын тодорхойлолт
8.2.7 Албан тушаалтны эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр
8.2.7 Албаны харилцах утасны дугаар
8.2.7 Албаны цахим шуудангийн хаяг
8.2.8 Өргөдөл, гомдол
8.2.9 Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хариуцсан салбарын үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл
8.2.10 ИНЕГ-ын 2024 онд зохион байгуулах олон нийтийн арга хэмжээний хөтөлбөр
Хүний нөөцийн талаарх мэдээлэл
Дугаар Нэр Сүүлд шинчилсэн
8.3.1 Ажлын байрны нээлттэй сонгон шалгаруулалтад урьж байна
8.3.2 Албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам
8.3.3 Албан хаагч, ажилтны ёс зүйн дүрэм
8.3.4 Хүний нөөцийн стратеги түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам
8.3.5 Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ
8.3.6 Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам
8.3.6 Ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлэх аргачлал
8.3.6 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал
8.3.6 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал
8.3.6 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний загвар
8.3.7 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний нэмэлт, өөрчлөлтийн загвар
8.3.8 Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг эрчимжүүлэх явцын ярилцлагын тэмдэглэлийн загвар
8.3.9 Нэмэлт үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)-ын хуудасны загвар
8.3.10 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн тайлангийн загвар
8.3.11 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх аргачлал
8.3.12 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх үнэлгээний хуудасны загвар
8.3.13 Байгууллагын албан хаагчдын гүйцэтгэлийн үнэлгээг мэдээлэх хуудасны загвар
Төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагаа
Дугаар Нэр Сүүлд шинчилсэн
8.4.1 Өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, тухайн жилийн төсөв, дараа оны төсвийн төсөл
8.4.1 Тухайн жилийн төсөв
8.4.1 Дараа оны төсвийн төсөл
8.4.2 Төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлт болон хагас, бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан
8.4.3 Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт
8.4.4 Хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ
8.4.5 Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбар
8.4.6 Таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг
8.4.7 Цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэрийн хамт
8.4.8 Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр
8.4.9 Шилэн дансны хөтлөлт, хэрэгжилт, аудитын тайлан, зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний мэдээлэл
8.4.10 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
8.4.10 Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам
8.4.10 Тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт
8.4.10 Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл
8.4.10 Шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгаан
8.4.10 Түүний тайлан
8.4.11 Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт
8.4.12 Мэдээлэл хариуцагч болон захиалагч байгууллагын хүсэлтээр холбогдох этгээдийг худалдан авах ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаагаар хангасан тухай мэдээлэл
8.4.26 Төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилт, хэрэгжилт, явц, үр дүн;
8.4.26 Хэрэгжилт, явц, үр дүн
8.4.27 Мэдээлэл хариуцагчийн захиалгаар хийгдсэн судалгаа, шинжилгээний ажил, түүний тайлан
8.4.28 Хууль тогтоомжид заасан бусад
Бусад мэдээлэл
Дугаар Нэр Сүүлд шинчилсэн
8.6.1 Олон нийтээр хэлэлцүүлж, санал авч байгаа хууль тогтоомж болон захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл
8.6.1 Тэдгээрийн танилцуулга, холбогдох судалгаа
8.6.1 Бусад байгууллага, иргэнээс өгсөн санал
8.6.2 Эзэмшиж байгаа оюуны өмчийн эрхийн жагсаалт
8.6.3 Хот болон газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шийдвэрийн явцын талаарх мэдээлэл /хамаарахгүй/
8.6.4 Мэдээлэл хариуцагчийн эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл
8.6.5 Төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн нэр, хаяг /хамаарахгүй/
8.6.5 Дүрэм /хамаарахгүй/
8.6.5 Үйл ажиллагааны чиглэл /хамаарахгүй/
8.6.5 Эрх бүхий этгээдийн оруулсан хөрөнгийн хувь хэмжээ, ашиг, алдагдлын тайлан /хамаарахгүй/
8.6.5 Нэгдсэн төсөвт төлсөн татварын хэмжээ, ногдол ашиг/хамаарахгүй/
8.6.6 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийн бүтэц, бүрэлдэхүүн
8.6.6 Тэдгээрийн гишүүн болон гүйцэтгэх удирдлагын эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр
8.6.6 Авч байгаа цалин хөлс, урамшууллын дүн
8.6.6 Албаны цахим шуудангийн хаяг
8.6.6 Тухайн хуулийн этгээдийн удирдлагад тавигдах шаардлага, удирдлагыг сонгон шалгаруулах журам /хамаарахгүй/
8.6.6 Сонгон шалгаруулах ажиллагааны тов /хамаарахгүй/
8.6.6 Сонгон шалгаруулалтад оролцогчдын талаарх мэдээлэл/төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар/ /хамаарахгүй/
8.6.8 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг хүн, хуулийн этгээдэд ашиглуулах, шилжүүлэх, хувьчлах, төсвийн хөрөнгийн ашиглалт болон түүнийг ашиглалтаас гаргах, ашиглалтаас гаргаснаас орсон орлогын талаарх мэдээлэл /хамаарахгүй/
8.6.10 Мэдээлэл хариуцагчийн явуулж байгаа үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, ашиглаж байгаа техник, технологийн хүн, мал, амьтны эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх буюу үзүүлж байгаа нөлөөллийн талаарх мэдээлэл
8.6.11 2023 онд барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах коммисын дүгнэлт гараагүй
8.6.13 Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасны дагуу байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудлаар нутгийн захиргааны байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй байгуулсан гэрээ /Ийм тохиолдол одоогоор байхгүй учир хамаарахгүй/
8.6.20 Нэвтрэх, ашиглахад хязгаарлалт тогтоогоогүй мэдээллийн сан дахь нээлттэй өгөгдөл /хамаарахгүй/
8.6.21 Мэдээлэл хариуцагчийн зардлаар суралцагчийн эцэг /эх/-ийн, өөрийн нэр
8.6.21 Суралцаж байгаа улс
8.6.21 Сургуулийн нэр
8.6.21 Мэргэжил
8.6.21 Суралцах хугацаа
8.6.21 Мэдээлэл хариуцагчаас санхүүжүүлсэн сургалтын зардлын дүн
8.6.21 Гэрээний хэрэгжилт
8.6.22 Хууль болон олон улсын гэрээгээр нээлттэй байхаар заасан бусад мэдээлэл