Энэ мэдээлэлтэй холбоотой асуудал байгаа бол rule@mcaa.gov.mn хаягаар Дүрмийн хэлтэст ирүүлнэ үү.

Нэр томъёоны тодорхойлолт
Дугаар Нэр Огноо
ИНД-ийн нэр томьёоны тайлбар 2022 оны 04 сарын 12
CAR interpretation summary 12.Apr.2022
MNS 6409:2024 Иргэний нисэх. Ерөнхий Нэр Томьёо, тодорхойлолт 2024 оны 03 сарын 19
Ерөнхий журам
Дугаар Нэр Огноо
ИНД-11 Дүрэм боловсруулах, дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөх 2010 оны 05 сарын 07
ИНД-12 Осол, зөрчил болон статистик мэдээлэл 2019 оны 06 сарын 12
Part 12 Accidents, Incidents, and Statistics Procedure 12.Jun.2019
ИНД-13 Зөрчлийг шалгах (хүчингүй болсон - revoked) 2010 оны 05 сарын 07
Агаарын хөлөг
Дугаар Нэр Огноо
ИНД-21 Бүтээгдэхүүн, эд ангийн гэрчилгээжүүлэлт
Part 21 Certification of Products and Parts 16.Oct.2023
ИНД-26 Нислэгт тэнцэх чадварын нэмэлт шаардлага 2019 оны 06 сарын 12
Part 26 Additional Airworthiness Requirements 12.Jun.2019
ИНД-39 Нислэгт тэнцэх чадварын удирдамж 2019 оны 06 сарын 12
Part 39 Airworthiness Directives 12.Jun.2019
ИНД-43 Техник үйлчилгээний ерөнхий дүрэм 2019 оны 06 сарын 12
Part 43 General Maintenance Rules 12.Jun.2019
ИНД-47 Агаарын хөлгийн бүртгэл 2022 оны 12 сарын 02
Part 47 Aircraft Registration and Marking 02.Dec.2022
Агаарын зай
Дугаар Нэр Огноо
ИНД-71 Агаарын зайг тогтоох болон ангилах 2019 оны 06 сарын 12
Part 71 Designation and Classification of Airspace 12.Jun.2019
ИНД-77 Нислэг үйлдэх агаарын зайд нөлөөлөх байгууламж 2019 оны 06 сарын 12
Part 77 Objects and Activities Affecting Navigable Airspace 12.Jun.2019
Гэрчилгээжсэн агаарын тээвэрлэгчид ба нислэгийн бусад үйл ажиллагаа
Дугаар Нэр Огноо
ИНД-100 Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо 2023 оны 10 сарын 16
Part 100 Safety Management System 16.Oct.2023
ИНД-102 Хүнгүй агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт 2019 оны 06 сарын 12
Part 102 Unmanned Aircraft Operator Certification 12.Jun.2019
ИНД-115 Чөлөөт нисэхийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт 2021 оны 02 сарын 04
Part 115 Adventure Aviation – Certification 04.Feb.2021
ИНД-119 Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт 2023 оны 10 сарын 16
Part-119 Air Operator – Certification 16.Oct.2023
ИНД-121 Том нисэх онгоцны арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа 2023 оны 10 сарын 16
Part 121 Air Operations – Large Aeroplanes 16.Oct.2023
ИНД-125 Дунд нисэх онгоцны арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа 2023 оны 10 сарын 16
Part 125 Air Operations – Medium Aeroplanes 16.Oct.2023
ИНД-129 Гадаадын агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт 2019 оны 06 сарын 12
Part 129 Foreign Air Transport Operator – Certification 12.Jun.2019
ИНД-133 Нисдэг тэргээр дүүжин ачаа тээвэрлэх үйл ажиллагаа 2021 оны 02 сарын 04
Part 133 Helicopter External Load Operations 04.Feb.2021
ИНД-135 Нисдэг тэрэг болон жижиг нисэх онгоцны арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа 2023 оны 10 сарын 16
Part 135 Air Operations – Helicopters and Small Aeroplanes 16.Oct.2023
ИНД-137 Хөдөө аж ахуйн агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа 2021 оны 02 сарын 04
Part 137 Agricultural Aircraft Operations 04.Feb.2021
Гэрчилгээжсэн байгууллагууд
Дугаар Нэр Огноо
ИНД-109 Зохицуулалттай агаарын ачааны байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт 2019 оны 06 сарын 12
Part 109 Regulated Air Cargo Agent – Certification 12.Jun.2019
ИНД-140 Нисэхийн аюулгүйн хамгаалалтын үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт 2019 оны 06 сарын 12
Part 140 Aviation Security Service Organisations – Certification 12.Jun.2019
ИНД-141 Нисэхийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт 2019 оны 06 сарын 12
Part 141 Aviation Training Organisations – Certification 12.Jun.2019
ИНД-145 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт 2023 оны 10 сарын 16
Part 145 Aircraft Maintenance Organisations – Certification 16.Oct.2023
ИНД-146 Агаарын хөлөг зохион бүтээх байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт 2019 оны 06 сарын 12
Part 146 Aircraft Design Organisations – Certification 12.Jun.2019
ИНД-147 Нисэхийн техник үйлчилгээний сургалтын байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт 2019 оны 06 сарын 12
Part 147 Aviation Maintenance Training Organisations – Certification 12.Jun.2019
ИНД-148 Агаарын хөлөг үйлдвэрлэх байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт 2019 оны 06 сарын 12
Part 148 Aircraft Manufacturing Organisations – Certification 12.Jun.2019
ИНД-149 Нисэх клубийн гэрчилгээжүүлэлт 2019 оны 06 сарын 12
Part 149 Aviation Recreation Organisations – Certification 12.Jun.2019
Иргэний нисэхийн төрийн зохицуулалтын дүрэм
Дугаар Нэр Огноо
ИНД-131 Агаарын хөлгийн түрээс 2024 оны 03 сарын 27
ИНД-191 Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон мэдээллийн нууцыг хамгаалах (хүчингүй болсон - revoked) Хүчингүй болсон
ИНД-203 Агаарын хөлгийн осол зөрчлийг шинжлэн шалгах (хүчингүй болсон - revoked) Хүчингүй болсон
ИНД-303 Агаарын тээвэрлэгчийн даатгал (хүчингүй болсон - revoked) Хүчингүй болсон
ИНД-307 Захиалгат нислэгийн зөвшөөрөл 2003 оны 02 сарын 01
ИНД-313 Гадаадын агаарын тээвэрлэгчдийн үйлдэх захиалгат нислэг 2003 оны 02 сарын 01
ИНД-321 Статистикийн мэдээлэл 2008 оны 03 сарын 01
ИНД-329 Тээвэрлэлтийн гэрээ 2010 оны 05 сарын 07
ИНД-331 Зорчигчдын бүртгэл 2010 оны 05 сарын 07
ИНД-138 Эрэн хайх, авран туслах үйл ажиллагаа (хүчингүй болсон - revoked) Хүчингүй болсон
ИНД-144 Нисэхийн хангамжийн байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт 2010 оны 05 сарын 07
ИНД-183 Иргэний нисэхийн итгэмжлэгдсэн шалгагч (хүчингүй болсон - revoked) Хүчингүй болсон
ИНД-301 Ачааны агаарын тээвэрлэгчид эрх олгох (хүчингүй болсон - revoked) Хүчингүй болсон