Зөвлөмжийн цуврал нь ИНД-ийг хэрхэн дагаж мөрдөхийг тайлбарласан мэдээллийг агуулсан ИНЕГ-ын Даргын баталсан баримт бичиг (acceptable means of compliance) юм. Зөвлөмжийн цуврал заавал дагаж мөрдөх баримт бичиг биш бөгөөд хэрэглэгч нар дүрмийн нийцлийг хангах зорилгоор өөр арга хэрэгслийг сонгон хэрэглэж болно.

Зөвлөмжийн цувралтай холбоотой санал хүсэлтийг  rule@mcaa.gov.mn хаягаар Аюулгүй ажиллагааны дотоод хяналт, дүрмийн боловсруулалтын албанд ирүүлнэ үү.

General ACs
Дугаар Нэр Огноо
AC00-1 Acceptability of Parts 09.Aug.2016
AC00-2 Storage and distribution of aeronautical supplies 31.Mar.2016
AC00-3 Internal Quality Assurance 09.Aug.2016
AC00-5 Parts Documentation-CAA Form One-Authorized Release Certificate 09.Aug.2016
CAR interpretation summary
Дугаар Нэр Огноо
AC01-1 Иргэний нисэхэд түгээмэл хэрэглэдэг Англи үгсийн орчуулга 28.Aug.2023
Part 12 Accidents, Incidents and Statistics
Дугаар Нэр Огноо
AC12-1 Mandatory occurrence notification and information 04.Apr.2022
AC12-2 Incident Investigation 04.Apr.2022
Part 47 Aircraft Registration and Marking
Дугаар Нэр Огноо
AC47-1 Aircraft registration and marking 09.Aug.2016
Part 63 Flight Engineer Licences and Ratings
Дугаар Нэр Огноо
AC63-1 Flight engineer licences and ratings 09.Aug.2016
Part 65 Air Traffic Service Personnel Licences and Ratings
Дугаар Нэр Огноо
AC65-1 Air Traffic Service Personnel Licences and Ratings – General 24.Dec.2021
AC65-3 Air Traffic Service Personnel Licences and Ratings – Air Traffic Controller Licences 24.Dec.2021
AC65-5 Air Traffic Service Personnel Licences and Ratings – Flight Service Operator Licences 24.Dec.2021
AC65-6 Air Traffic Service Personnel Licences and Ratings – Flight Radiotelephone Operator Rating 24.Dec.2021
AC65-7.1 Air Traffic Service Personnel Licences and Ratings – Air Traffic Controller Ratings – Aerodrome Control Rating 24.Dec.2021
AC65-7.2 Air Traffic Service Personnel Licences and Ratings – Air Traffic Controller Ratings – Approach Control Rating 24.Dec.2021
AC65-7.3 Air Traffic Service Personnel Licences and Ratings – Air Traffic Controller Ratings – Approach Control Radar Rating 24.Dec.2021
AC65-7.4 Air Traffic Service Personnel Licences and Ratings – Air Traffic Controller Ratings – Area Control Rating 24.Dec.2021
AC65-7.5 Air Traffic Service Personnel Licences and Ratings – Air Traffic Controller Ratings – Area Control Radar Rating 24.Dec.2021
AC65-8.1 Air Traffic Service Personnel Licences and Ratings – Flight Service Operator Ratings – Oceanic Air-Ground Rating 24.Dec.2021
AC65-8.2 Air Traffic Service Personnel Licences and Ratings – Flight Service Operator Ratings – Aerodrome Flight Information Rating 24.Dec.2021
AC65-8.3 Air Traffic Service Personnel Licences and Ratings – Flight Service Operator Ratings – Area Flight Information Rating 24.Dec.2021
AC65-9 Air Traffic Service Personnel Licences and Ratings – Air Traffic Services Instructor Ratings 24.Dec.2021
AC65-10 Air Traffic Service Personnel Licences and Ratings – Air Traffic Services Examiner Ratings 24.Dec.2021
Part 66 Aircraft Maintenance Personnel Licensing
Дугаар Нэр Огноо
AC66-1 Aircraft Maintenance Engineer Licence – General 14.Dec.2021
AC66-2.1A Aircraft Maintenance Engineer Licence – Examination Subject 1A Aeronautical Science – Mathematics & Physics 14.Dec.2021
AC66-2.1B Aircraft Maintenance Engineer Licence – Examination Subject 1B Aeronautical Science – Electrical Fundamentals 14.Dec.2021
AC66-2.2 Aircraft Maintenance Engineer Licence – Examination Subject 2 Aircraft Engineering Knowledge 14.Dec.2021
AC66-2.3 Aircraft Maintenance Engineer Licence – Examination Subject 3 Aircraft Materials 14.Dec.2021
AC66-2.4 Aircraft Maintenance Engineer Licence – Examination Subject 4 Aeroplanes 1 14.Dec.2021
AC66-2.5 Aircraft Maintenance Engineer Licence – Examination Subject 5 Aeroplanes 2 14.Dec.2021
AC66-2.6 Aircraft Maintenance Engineer Licence – Examination Subject 6 Rotorcraft 14.Dec.2021
AC66-2.7 Aircraft Maintenance Engineer Licence – Examination Subject 7 Piston Engines 14.Dec.2021
AC66-2.8 Aircraft Maintenance Engineer Licence – Examination Subject 8 Turbine Engines 14.Dec.2021
AC66-2.11 Aircraft Maintenance Engineer Licence – Examination Subject 11 Avionics 1 14.Dec.2021
AC66-2.12 Aircraft Maintenance Engineer Licence – Examination Subject 12 Avionics 2 14.Dec.2021
AC66-2.13 Aircraft Maintenance Engineer Licence – Examination Subject 13 Electrical Systems 14.Dec.2021
AC66-2.14 Aircraft Maintenance Engineer Licence – Examination Subject 14 Instrument Systems 14.Dec.2021
AC66-2.15 Aircraft Maintenance Engineer Licence – Examination Subject 15 Radio Systems 14.Dec.2021
AC66-2.16 Aircraft Maintenance Engineer Licence – Examination Subject 16 Compass Systems 14.Dec.2021
AC66-2.17 Aircraft Maintenance Engineer Licence – Examination Subject 17 Human Factors 14.Dec.2021
AC66-2.18 Aircraft Maintenance Engineer Licence – Examination Subject 18 Lighter-Than-Air Aircraft 14.Dec.2021
AC66-2.20 Aircraft Maintenance Engineer Licence – Examination Subject 20 Air Law – Written 14.Dec.2021
AC66-2.21 Aircraft Maintenance Engineer Licence – Examination Subject 21 Air Law – Oral 14.Dec.2021
AC66-2.30 Aircraft Maintenance Engineer Licence – Mechanical Group Ratings 14.Dec.2021
AC66-2.31 Aircraft Maintenance Engineer Licence – Avionic Group Ratings 14.Dec.2021
AC66-2.32 Aircraft Maintenance Engineer Licence – Certificate of Inspection Authorisation (Subject 025) 14.Dec.2021
AC66-2.33 Aircraft Maintenance Engineer Licence – Airframe Overhaul (Subject 009) 14.Dec.2021
AC66-2.34 Aircraft Maintenance Engineer Licence – Mechanical Component Ratings (Group 7) 14.Dec.2021
AC66-2.35 Aircraft Maintenance Engineer Licence – Avionic Component Group Ratings (Group 7) 14.Dec.2021
Part 67 Medical Standards and Certification
Дугаар Нэр Огноо
AC67-1 Aircraft Medical standards and certification – General 09.Aug.2016
Part 91 General Operating and Flight Rules
Дугаар Нэр Огноо
AC91-1 Aviation events 31.Mar.2016
AC91-2 Assignment of mode S address 04.Feb.2016
AC91-3 Aeroplane performance under Part 91 04.Feb.2016
AC91-4 Reduced vertical separation minima (RVSM) 31.Mar.2016
AC91-5 Operation of portable electronic devices (PED) during flight under IFR 31.Mar.2016
AC91-6 Aircraft technical log 31.Mar.2016
AC91-7 Required navigation performance (RNP 10) 31.Mar.2016
AC91-8 Required navigation performance in European airspace designated for basic RNAV (BRNAV) operations (RNP 5) 31.Mar.2016
AC91-9 Radiotelephony Manual 21.Dec.2021
AC91-10 Required Navigational Performance 4 (RNP 4) Operational Approval (141Kb) 04.Feb.2016
AC91-11 Single Pilot IFR 04.Feb.2016
AC91-12 Aircraft Maintenance Programs 04.Feb.2016
AC91-13 Night Vision Imaging Systems – Helicopter 04.Feb.2016
AC91-14 Light Aircraft Maintenance Program – Aeroplanes 27.Apr.2016
AC91-15 Aerodrome Standards and Requirements: Aeroplanes at ot below 5700 MCTOW – Non Air Transport Operations 27.Apr.2016
AC91-17 Laser Illumination of Aircraft Associated form CAA800 31.Mar.2016
AC91-18 Aircraft Software Configuration Management 27.Apr.2016
AC91-19 Piston Engine TBO Mixed Agricultural and Other Operations 31.Mar.2016
AC91-20 Guidelines for the Approval and Use of Electronic Flight Bag Devices 27.Apr.2016
AC91-21 RNAV 1, RNAV 2, RNP 1, RNP APCH and BARO VNAV-Operational Approvals 27.Apr.2016
AC91-22 Aircraft Fuelling-Fire Prevention and Safety Measures 27.Apr.2016
AC91-23 Electrical Load Analysis 19.Apr.2017
Part 100 Safety management
Дугаар Нэр Огноо
AC100-1 Safety Management 18.Feb.2020
Part 102 Unmanned Aircraft Operator Certification
Дугаар Нэр Огноо
AC102-1 (Мон.) Хүнгүй агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт 09.Dec.2022
AC102-1 (En.) Unmanned Aircraft-Operator Certification 27.Apr.2016
Part 103 Microlight Aircraft-Certification and Operating Rules
Дугаар Нэр Огноо
AC103-1 (Мон.) Хэт хөнгөн агаарын хөлгийн үйл ажиллагааны дүрэм 09.Dec.2022
AC103-1 (En.) Microlight aircraft operating rules 27.Apr.2016
Part 105 Parachuting – Operating Rules
Дугаар Нэр Огноо
AC105-1 Parachuting – Operating Rules 19.Apr.2017
Part 108 Air Operator Security Program
Дугаар Нэр Огноо
AC108-1 (Мон.) Агаарын тээвэрлэгчийн аюулгүйн хамгаалалтын хөтөлбөр 09.Dec.2022
AC108-1 (En.) Air Operator Security Program 09.Aug.2016
Part 109 Regulated Air Cargo Agent – Certification
Дугаар Нэр Огноо
AC109-1 Regulated Air Cargo Agent – Certification 09.Aug.2016
Part 119 Air Operator – Certification
Дугаар Нэр Огноо
AC119-1 Air Operator Certification 26.Apr.2018
AC119-2 Air Operations – Fatigue of flight crew 31.Mar.2016
AC119-3 Air Operator Certifications – Part 135 Operations 04.Feb.2016
AC119-4 Passenger, Crew and Baggage Weights 09.Aug.2016
AC119-5 Aircraft Maintenance Programs 27.Apr.2016
Part 121 Air Operations – Large Aeroplanes
Дугаар Нэр Огноо
AC121-0 FDR parameter requirements and FDR parameter specifications 26.Mar.2020
AC121-1 Extended-range twin-engine operations (ETOPS) 09.Aug.2016
AC121-4 The Training and Assessment of Human Factors and Crew Resource Management 09.Aug.2016
AC121-6 Occupancy of Emergency Exit Rows 26.Mar.2020
Part 125 Air Operations – Medium Aeroplanes
Дугаар Нэр Огноо
AC125-0 FDR parameter requirements and FDR parameter specifications 26.Mar.2020
AC125-2 Ditching – Techniques, Hazards, and Survival: A Basis for Assessing Risk 04.Feb.2016
Part 135 Air Operations – Helicopters and Small Aeroplanes
Дугаар Нэр Огноо
AC135-0 FDR parameter requirements and FDR parameter specifications 26.Mar.2020
Part 139 Aerodrome – Certification, Operation and Use
Дугаар Нэр Огноо
AC139-17 (Мон.) Аэродромын хэрэглэгчдийн бүлэг 09.Dec.2022
AC139-17 (En.) Aerodrome User Groups 21.Mar.2023
AC139-2 (Мон.) Аэродромын гэрчилгээжүүлэлтийн Ерөнхий заавар
AC139-2 (En.) Aerodrome certification exposition 21.Mar.2023
AC139-3 Aerodrome inspection program and condition reporting 21.Mar.2023
AC139-4 (Мон.) Аэродромын аврах болон гал унтраах ажиллагаа
AC139-4 (En.) Aerodrome Rescue and Firefighting 21.Mar.2023
AC139-5 Operational safety during works on aerodromes 21.Mar.2023
AC139-6 (Мон.) Аэродромын төлөвлөлтийн шаардлага: • Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг бүх төрлийн агаарын хөлөг; • MTOW нь 5700 кг-аас дээш бүх агаарын хөлөг
AC139-6 (En.) Aerodrome Design Requirements: All Aeroplanes conducting Air Transport Operations; All aeroplanes above 5700 kg MCTOW 21.Mar.2023
AC139-7 (Мон.) Аэродромын стандарт болон шаардлага: MCTOW нь 5700 кг, эсхүл түүнээс доош агаарын хөлгийн агаарын тээврийн бус үйл ажиллагааны
AC139-7 (En.) Aerodrome Standards and Requirements: Aeroplanes at or below 5700 MCTOW – Non Air Transport Operations 21.Mar.2023
AC139-8 (Мон.) Аэродромын төлөвлөлт, хэлипорт
AC139-8 (En.) Aerodrome design, heliports 21.Mar.2023
AC139-9 Notification of aerodrome data and information 21.Mar.2023
AC139-10 Control of obstacles 21.Mar.2023
AC139-11 (Мон.) Өдрийн VFR аэродром ашиглалт
AC139-11 (En.) Use of day – VFR aerodromes 21.Mar.2023
AC139-12 (En.) Aerodromes – Certification, Operation and Use – UNICOM and AWIB Services 21.Mar.2023
AC139-13 (Мон.) Аэродромын засвар, үйлчилгээ: ХБЗ-ны гадаргуугийн барьцалтын үзүүлэлт болон тест
AC139-13 (En.) Aerodrome maintenance: Runway surface friction characteristics and friction testing 21.Mar.2023
AC139-14 (Мон.) Аэродромын гэрчилгээжүүлэлт – Аэродромын онцгой нөхцөлийн төлөвлөгөө 09.Dec.2022
AC139-14 (En.) Aerodrome Certification – Aerodrome Emergency Plan 21.Mar.2023
AC139-15 (Мон.) Аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэгчийн нисэхийн судалгаа
AC139-15 (En.) Aeronautical Studies for Aerodrome Operators 21.Mar.2023
AC139-16 (Мон.) Аэродромын мал, амьтан, шувууны аюулаас сэргийлэх зохицуулалт
AC139-16 (En.) Wildlife Hazard Management at Aerodromes 21.Mar.2023
Part 140 Aviation Security Service Organisations – Certification
Дугаар Нэр Огноо
AC140-1 (Мон.) Нисэхийн аюулгүйн хамгаалалтын үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт
AC140-1 (En.) Aviation security service organisation – Certification 27.Apr.2016
Part 141 Aviation Training Organisation – Certification
Дугаар Нэр Огноо
AC141-1 Aviation training organisations – Certification 04.Feb.2016
Part 145 Aircraft Maintenance Operations – Certification
Дугаар Нэр Огноо
AC145-1 Aircraft Maintenance Organisations 31.Mar.2016
Part 146 Aircraft Design Organisations – Certification
Дугаар Нэр Огноо
AC146-1 Aircraft design organisations 27.Apr.2016
Part 147 Maintenance Training Organisations – Certification
Дугаар Нэр Огноо
AC147-1 Maintenance Training Organisations – Certification 31.Mar.2016
Part 148 Aircraft Manufacturing Organisations – Certification
Дугаар Нэр Огноо
AC148-1 Aircraft manufacturing organisations 04.Feb.2016
Part 157 Notice of Construction, Alteration, Activation, and Deactivation of Aerodromes
Дугаар Нэр Огноо
AC157-1 (Мон.) Аэродром байгуулах, өөрчлөх, нээх ба хаах тухай мэдэгдэл
AC157-1 (En.) Notice of intention to construct, alter, activate or deactivate an aerodrome 31.Mar.2016
Part 171 Aeronautical Telecommunication Service Organisations – Certification
Дугаар Нэр Огноо
AC171-1 Aeronautical telecommunication services – operation and certification 04.Feb.2016
Part 172 Air Traffic Organisations – Certification
Дугаар Нэр Огноо
AC172-1 Radiotelephony Manual 21.Dec.2021
AC172-2 Air Traffic Services – Aerodrome Air Traffic Control 21.Dec.2021
AC172-3 ATS Transmission of Graphical Meteorological Information by Voice 21.Dec.2021
Part 173 Instrument Flight Procedure Service Organisation – Certification and Operation
Дугаар Нэр Огноо
AC173-1 Instrument Flight Procedure Design 09.Aug.2016
Part 174 Aviation Meteorological Service Organisations – Certification
Дугаар Нэр Огноо
AC174-1 Aviation Meteorological Service Organisations – Certification 04.Feb.2016
Part 175 Aeronautical Information Service Organisations – Certification
Дугаар Нэр Огноо
AC175-1 Aeronautical Information Service Organisations – Certification 31.Mar.2016