Маягт нь ИНД-ийг хэрэгжүүлэхэд үйл ажиллагаа эрхлэгчид болон ИНЕГ-ын хоорондын харилцааг оновчтой, тодорхой болгоход зориулсан баримт бичиг юм.
Маягтын файл нь PDF болон Word өргөтгөлтэй бөгөөд PDF маягтыг Adobe Acrobat Reader программыг ашиглан нээж, шууд бөглөж, хэвлэх болон хадгалах боломжтой. Word өргөтгөлтэй файлыг Google chrome-оос бусад browser (Firebox, Internet explorer г.м) ашиглан татаж авна уу.
Маягттай холбоотой санал хүсэлтээ rule@mcaa.gov.mn хаягаар Дүрмийн хэлтэст ирүүлнэ үү.

Experience Logbooks
Дугаар Нэр Огноо
CAA 1373 Pilot logbook
CAA 6601 Maintenance Training and Experience Logbook
CAA 6501 ATS logbook
Miscellaneous
Дугаар Нэр Огноо
810 NPRM Submission Form 06.Mar.2020
24FPP (Мон) Тохирох, зөв хүний анкет (DOCX) 2022 оны 07 сарын 07
24FPP (Eng) Fit and Proper Person Questionnaire (DOCX) 07.Jul.2022
24FPPDEC (Мон) Тохирох, зөв хүний мэдүүлэг (DOCX) 2022 оны 07 сарын 07
24FPPDEC (Eng) Fit and Proper Person Declaration (DOCX) 07.Jul.2022
24011/01 (Мон) Эрх зүйн зохицуулалт гаргах хүсэлт (DOCX) 2020 оны 03 сарын 18
24011/01 (Eng) Petition to Raise a Regulatory Issue (DOCX) 18.Mar.2020
24011/02 (Мон) Дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөгдөх хүсэлт (DOCX) 2022 оны 07 сарын 07
24011/02 (Eng) Petition for an Exemption 07.Jul.2022
Part 12 Accidents, Incidents, and Statistics
Дугаар Нэр Огноо
CA005 Occurrence Report 14.Feb.2018
CA005AG (Мон) Хэрэг явдлын мэдээлэл – Нисдэг тэрэг болон Хөдөө аж ахуйн зориулалттай нислэгийн үйл ажиллагаа эрхлэгч 2016 оны 05 сарын 31
CA005AG (En.) Occurrence Report – Helicopter and Agricultural Aviation Operators 31.May.2016
CA005B Bird Incident Notification 07.Jul.2022
CA005D (Мон.) Гэмтэлтэй холбоотой мэдээлэл
CA005D (En.) Defect Report 07.Jul.2022
CA005i Occurrence investigation report 22.Mar.2023
CA005RPAS Occurrence Report – Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS/UAVs) 26.Mar.2020
CA005SKYDIVE Occurrence report – Adventure Aviation Skydiving Operations 26.Mar.2020
Emergency flight Emergency Flight Notification and Report 07.Jul.2022
605 Aircraft Operations Statistics Summarym
Part 121/125 Aircraft Operations Statistics Air Transport Operators
Part 135/141 Aircraft Operations Statistics Air Transport and Training Operations
Part 137 Aircraft Operations Statistics Helicopter and Agricultural Operators
Part 115 Aircraft Operations Statistics Adventure Aviation Operators 31.Oct.2018
800 Laser Beam Exposure Questionnaire 07.Jul.2022
010 Volcanic Activity Report 07.Jul.2022
ICAO Pilot Form Wake Vortex Reporting Form for Pilots 31.May.2016
ICAO ANSP Form Wake Vortex Reporting Form for Air Navigation Service Providers 31.May.2016
Part 21 Certification of Products and Parts
Дугаар Нэр Огноо
2129 Aircraft Radio Station Approval 07.Jul.2022
24021/01 Issue or Change to a Type Certificate 07.Jul.2022
24021/02 Issue or Amendment of a Type Acceptance Certificate 07.Jul.2022
24021/05 Issue of Standard/Restricted Airworthiness Certificate 07.Jul.2022
24021/06 Application for a Special Category Airworthiness Certificate 07.Jul.2022
24021/07 Issue of a Special Flight Permit 07.Jul.2022
24021/08 Application for a Change to a Type Certificate 03.Mar.2016
24021/09 Issue of a Supplemental Type Certificate 03.Mar.2016
24021/10 Issue of an Export Certificate of Airworthiness 07.Jul.2022
24021/11 Application for Deviation from Specification 07.Jul.2022
24021/12 Technical Standard Order Authorisation 03.Mar.2016
24021/13 Parts Manufacturing Approval Authorisation 03.Mar.2016 03.Mar.2016
24021/14 Light Sport Aircraft Statement of Compliance 03.Mar.2016
24021/20 Electrical Load Analysis 26.Mar.2020
24021/22 Application for one-off major design change authorisation 22.Mar.2023
2115 Eligibility Statement Amateur-Built Aircraft 31.May.2016
2171 Agreement to Supply Manufacturer’s Data 07.Jul.2022
2188 Notice of Intention to Construct an Amateur-Built Aircraft 03.Mar.2016
337 Design Change – Application for approval of Technical Data (Part 21), and Conformity Certificate – Major Modification, Major Repair (Part 43) 07.Jul.2022
8100-1 Conformity Inspection 07.Jul.2022
8110-3 Statement of Compliance with Airworthiness Requirements 07.Jul.2022
8130-9 Statement of Conformity 07.Jul.2022
8120-10 Request for Conformity 19.Apr.2017
820 Application for support to obtain foreign validation of a Mongolian aviation design approval 22.Mar.2023
24021(19/03) Application for Test Pilot Approval – Amateur-Built 03.Mar.2016
24021(19/04) Application for Test Pilot Approval – Experimental Flying 07.Jul.2022
Part 39 Airworthiness Directives
Дугаар Нэр Огноо
24039/01 Application for Alternate means of Compliance 03.Mar.2016
Part 61 Pilot Licences and Ratings
Дугаар Нэр Огноо
24061/01 Issue of Flight Crew Licence or Prime Rating 27.May.2020
24061/01-RPL Application for Issue of Recreational Pilot Licence – (RPL) Aeroplane 03.Mar.2016
24061/02 Application for Issue of Mongolia Flight Crew Licence – Foreign Licence Holders Only 16.Mar.2020
24061/03 Application for Flight Test Conducted by CAA 03.Mar.2016
24061/04 Amendment to a pilot licence 18.Mar.2020
24061/05 Airline Transport Pilot Licence Aeroplane – Flight Test Report 03.Mar.2016
24061/06 Airline Transport Pilot Licence Helicopter – Flight Test Report 03.Mar.2016
24061/07 Instrument Rating – Aeroplane/Helicopter Competency Demonstration Report Form 03.Mar.2016
24061/09 Recognition Act – Pilot Licence Issue 25.Mar.2020
24061/11 Record of BFR – Demonstration of Continued Competency for RPL or PPL(A) 03.Mar.2016
24061/12 Record of BFR – Demonstration of Continued Competency for PPL(H) 03.Mar.2016
24061/13 Single Pilot Certificated Aeroplane Competency Demonstration Record 31.May.2016
24061/14 Record of BFR – Demonstration of Continued Competency for CPL(A) 03.Mar.2016
24061/15 Record of BFR – Demonstration of Continued Competency for CPL(H) 03.Mar.2016
24061/16 Flight Test Report: Flight Instructor Rating Competency Demonstration – Aeroplane 03.Mar.2016
24061/17 Flight Test Report: Flight Instructor Rating Competency Demonstration – Helicopter 03.Mar.2016
24061/18 Application for Issue of a Validation Permit for Pilots Only Wishing to Undertake Short Term Private VFR Operations in Mongolia 03.Mar.2016
24061/19 Application for Issue of a Validation Permit (Foreign CPL and ATPL Only) 03.Mar.2016
24061/20 Flight Test Report: GA Flight Examiner Rating Competency Demonstration – (A) or (H) 03.Mar.2016
24061/21 Demonstration of Competency – Type Rating – Helicopter 27.Apr.2016
24061/22 Flight Test ReportPrivate Pilot Issue Flight Test – Aeroplane 03.Mar.2016
24061/23 Record of BFR – Demonstration of Continued Competency for CPL (Balloon) 03.Mar. 2016
24061/25 Record of Competency Demonstration for Issue or Continued Competency for the Aerobatic Rating – Aeroplane 03.Mar. 2016 03.Mar. 2016
24061/26 Flight Test Report – Private Pilot Issue Flight Test – Helicopter 03.Mar. 2016
24061/30 Flight Test Report – Agricultural Flight Examiner Competency Demonstration (A) or (H) 19.Apr.2017
24061/31 Application for accreditation of a new or modified GA synthetic training device (STD) for approved uses 22.Mar.2023
24061/121 Flight Test Report: Airline Flight Examiner Rating Competency Demonstration – Part 121 03.Mar. 2016
24061/125 Flight Test Report: Airline Flight Examiner Rating Competency Demonstration – Part 125 03.Mar. 2016
24061/135 Flight Test Report: Airline Flight Examiner Rating Competency Demonstration – Part 135 31.May.2016
600 Application for Replacement Licence 27.Apr.2016
601 Application for Exchange to New Format Licence 27.Apr.2016
602 Application for Licence Verification 27.Apr.2016
603 Application for Licence Verification of Occurrence(s) 27.Apr.2016
Part 65 Air Traffic Service Personnel Licences and Ratings
Дугаар Нэр Огноо
24065/01 Issue of Air Traffic Service Licence 31.May.2016
24065/02 Exchange of an Air Traffic Service Licence 31.May.2016
24065/03 Amendment to an Air Traffic Service Licence 31.May.2016
24065/04 Test Form ATS Examiner Rating 31.May.2016
24065/05 Application for ATS Examiner Test 31.May.2016
600 Application for Replacement Licence / Aviation Document 27.Apr.2016
601 Application for Exchange to New Format Licence 27.Apr.2016
602 Application for Licence Verification 27.Apr.2016
603 Application for Licence Verification of Occurrence(s) 27.Apr.2016
Part 67 Medical Standards and Certification Required for Medical Certification
Дугаар Нэр Огноо
24067-001 Online Payment for Medical CertificationFrequently Asked Questions 11.Nov.2019
24067-002 Medical Examination Report 19.Apr.2017
24067-003 Medical Assessment Report 19.Apr.2017
24067-004 General Direction Submission Form 19.Apr.2017
24067-106 Consent Declaration and request regarding medical information 19.Apr.2017
24067-200 Microlight and Recreational Pilot medical statement 26.Mar.2020
24067-202 Electrocardiograph Request 19.Apr.2017
24067-203 Audiometry Report 19.Apr.2017
24067-204 In Flight Hearing Assessment Report 19.Apr.2017
24067-211 Special Eye Report 19.Apr.2017
24067-212 Operational colour vision assessment 26.Mar.2020
24067-213 Respiratory Examination Report 19.Apr.2017
24067-214 Blood Pressure Examination Report 19.Apr.2017
24067-215 Headache Investigation Report 19.Apr.2017
24067/216 Diabetes report 22.Mar.2023
24067-217 Aging Pilot Report 19.Apr.2017
24067-300 Accredited Medical Conclusion – Request for Identification of Experts 19.Apr.2017
24067-401 Suspension of Certificate 05.Feb.2016
24067-402 Restriction of Certificate 05.Feb.2016
24067-403 Withdrawal of Conditions, Restrictions and Endorsements 05.Feb.2016
24067-404 Cancellation of Suspension of Certificate 05.Feb.2016
24067-405 Extension of Suspension of Certificate 05.Feb.2016
24067-406 Extension of Restriction of Certificate 05.Feb.2016
24067-407 Application for Replacement of a Medical Certificate 05.Feb.2016
24067-502 Fit and Proper Person Questionnaire – Medical Examiner Designation 05.Feb.2016
MOT1440 Flight crew / ATCO Special report-diabetes 26.Mar.2020
Part 71 Designation and Classification of Airspace
Дугаар Нэр Огноо
24071/01 Application for designated airspace or reporting 05.Feb.2016
Part 77 Objects and Activities Affecting Navigable Airspace
Дугаар Нэр Огноо
24077/01A Notice of Proposal to Construct or Alter a structure – Part 77 05.Feb.2016
24077/01B Notice of Proposal to use a Light or Laser – Part 77 05.Feb.2016
24077/01C Notice of Proposal to use Pyrotechnics or Weapons – Part 77 05.Feb.2016
24077/01D Notice of proposal to discharge efflux – CAR Part 77 22.Mar.2023
Part 92 Instrument Flight Procedures – Registration
Дугаар Нэр Огноо
24092/01 Application for issue or renewal of a packaging approval under Part 92 26.Mar.2020
24092/02DG Part 92 carriage of dangerous goods (DG) rule checklist 22.Mar.2023
Part 95 Instrument Flight Procedures – Registration
Дугаар Нэр Огноо
24095/01 Application for registration of an Instrument Flight 05.Feb.2016
Part 100 Safety Management
Дугаар Нэр Огноо
24100/01 Application for approval of SMS Implementation Plan 18.Feb.2020
24100/02 Safety Management System Evaluation Tool 18.Feb.2020
24100/03 Application for amendment of SMS Implementation Plan 18.Feb.2020
Part 101 Gyrogliders and Parasails, Unmanned Aircraft(including Balloons), Kites, and Rockets – Operating Rules
Дугаар Нэр Огноо
24101/02 Part 101 Compliance Matrix 15.Jan.2020
Part 102 Unmanned Aircraft Operator Certification
Дугаар Нэр Огноо
24102/01 Application for issue or renewal of a Remotely Piloted Aircraft Operator Certificate 19.Apr.2017
24102/02 Application for Amendment of an Unmanned Aircraft Operator Certificate 19.Apr.2017
24102/03 Part 102 Compliance Matrix 15.Jan.2020
24102/12 Exposition amendment summary for an unmanned aircraft operator 22.Mar.2023
Part 103 Microlight Aircraft – Certification and Operating Rules
Дугаар Нэр Огноо
24103/01 Application for Issue or Amendment of a Microlight Aircraft Flight Permit 06.Oct.2016
24103/02 Class 2 Microlight Survey Form 06.Oct.2016
Part 108 Air Operator Security Program
Дугаар Нэр Огноо
24108-02 Part 108 air operator & foreign air transport operator – security program rule checklist 03.Feb.2023
Part 109 Regulated Air Cargo Agent – Certification
Дугаар Нэр Огноо
24109/01 Application for Issue, Renewal, or Amendment of 24109/01 a Regulated Air Cargo Agent Certificate under Part 109 05.Feb.2016
24109/02 Part 109 Compliance Matrix 15.Jan.2020
24109/03 Part 109 Exposition Amendment Summary Sheet 26.Mar.2020
CA005R RACAs – Report an Occurrence 22.Mar.2023
Part 121 Air Operations – Large Aeroplanes
Дугаар Нэр Огноо
24121/15MR Part 121 Maintenance Review 22.Mar.2023
605 – Part 121 Aircraft Operations Statistics Air Transport Operators 31.Oct.2018
Part 129 Foreign Air Transport Operator – Certification
Дугаар Нэр Огноо
24129/01 Application for Issue, Renewal or Amendment of a Part 129 Certificate 10.May.2017
24129/01A Application for Part 129 FAOC – Addendum – Explanatory Notes for Drafting an Exposition 29.Mar.2016
24129/02 Part 129 Compliance Matrix 15.Jan.2020
Part 135 Air Operations – Helicopters and Small Aeroplanes
Дугаар Нэр Огноо
24135-08GAAETC Part 119 air operator - Part 135 general aviation - small aeroplanes - external training and competency rule checklist 2023 оны 12 сарын 15
24135-07GAAITC Part119 air operator - Part 135 general aviation - small aeroplanes - internal training and competency rule checklist 2023 оны 12 сарын 15
24135-06GAAIFR Part 119 air operator - Part 135 general aviation - small aeroplanes IFR - operations rule checklist 2023 оны 12 сарын 15
24135-05GAAVFR Part 119 air operator - Part 135 general aviation - small aeroplanes VFR - operations rule checklist 2023 оны 12 сарын 15
24135-04GAHO Part 119 air operator - Part 135 general aviation - helicopters - operations rule checklist 2023 оны 12 сарын 15
24135-03GAM Part 119 air operator - Part 135 general aviation - maintenance rule checklist 2023 оны 12 сарын 15
24135-02AM Part 119 air operator - Part 135 airline - maintenance rule checklist 2023 оны 12 сарын 15
24135-01AO Part 119 air operator - Part 135 airline - operations rule checklist 2023 оны 12 сарын 15
24135/01GAVFR Part 119/135 Compliance Matrix – Aeroplane VFR – Air Operator Certificate 26.Mar.2021
24135/02GAIFR Part 119/135 Compliance Matrix – Aeroplane IFR -Air Operator Certificate 26.Mar.2021
24135/03GAHVFR Part 119/135 Compliance Matrix – Helicopters VFR – GA Air Operator Certificate 26.Mar.2021
24135/04GAHIFR Part 119/135 Compliance Matrix – Helicopter IFR – Air Operator Certificate 26.Mar.2021
24135/05GAMGAM Part 119/135 Compliance Matrix – Maintenance – General Aviation Air Operator Certificate 26.Mar.2021
24135/06GAITC Part 119/135 Compliance Matrix – Internal Training and Competency 26.Mar.2021
24135/07GAETC Part 119/135 Compliance Matrix – External Training and Competency 26.Mar.2021
24135/08GADG Part 119/135 Compliance Matrix – Dangerous Goods – Carriage under Rule 92.1 26.Mar.2021
24135/09GADGE Part 119/135 Compliance Matrix – Dangerous Goods – Carriage under Rule 92.11 26.Mar.2021
24135/15MR Part 135 Maintenance Review 22.Mar.2023
605 – Part 135 Aircraft Operations Statistics Air Transport Operations 31.Oct.2018
Part 139 Aerodromes – Certification, Operation and Use
Дугаар Нэр Огноо
24139/01 (Мон) Аэродромын үйл ажиллагааны гэрчилгээ шинээр авах эсхүл шинэчлэх өргөдөл 2019 оны 09 сарын 04
24139/01 (Eng) Application for Issue or Renewal of an Aerodrome Operating Certificate under Part 139 2019 оны 09 сарын 04
24139/02 Application for amendment of Aerodrome Operating Certificate 2017 оны 04 сарын 19
24139/03 Application for the amendment of an aerodrome ATS status 2017 оны 04 сарын 19
24139/04 Part 139 Compliance Matrix 2021 оны 03 сарын 26
24139/05 Movement Data Reporting for Certificated and Qualifying Aerodromes 2017 оны 04 сарын 19
24139/06 (Мон) Гэрчилгээжээгүй аэродромын хөдөлгөөний өгөгдөл 2016 оны 05 сарын 31
24139/06 (Eng) Rule 139.505 Movement Data Reporting for Non-Certificated Aerodromes 2016 оны 05 сарын 31
24139/07 Part 139 qualifying aerodrome compliance matrix 2023 оны 03 сарын 22
Part 140 Aviation Security Services Organisations – Certification
Дугаар Нэр Огноо
24140/02 Part 140 Compliance Matrix 2019 оны 08 сарын 26
24140/01 Issue or renewal of an Aviation Security Service Certificate 2017 оны 04 сарын 19
Part 141 Aviation Training Organisations – Certification
Дугаар Нэр Огноо
24141/01 Issue, Renewal, or Amendment of Aviation Training Organization Certificate 2022 оны 05 сарын 09
24141/02 Part 141 Compliance Matrix 2019 оны 09 сарын 04
24141/03 Exposition Amendment Summary Sheet for Aviation Training Organization 2016 оны 03 сарын 29
605 – Part 141 Aircraft Operations Statistics Training Operations 31.Oct.2018
Part 145 Aircraft Maintenance Organisations – Certification
Дугаар Нэр Огноо
24145/01 Maintenance Organisation Certificate 2016 оны 03 сарын 29
24145/02 Part 145 Compliance Matrix 2019 оны 09 сарын 04
24145/03 Exposition Amendment Summary Sheet for Aircraft Maintenance Organization 2016 оны 03 сарын 29
Part 146 Aircraft Design Organisations – Certification
Дугаар Нэр Огноо
24146/01 Aircraft Design Organisation Certificate 29.Mar.2016
24146/02 Part 146 Compliance Matrix 15.Jan.2020
Part 148 Aircraft Manufacturing Organisations – Certification
Дугаар Нэр Огноо
24148/01 Aircraft Manufacturing Organisation Certificate 29.Mar.2016
24148/02 Part 148 Compliance Matrix 15.Jan.2020
Part 149 Aviation Recreation Organisations – Certification
Дугаар Нэр Огноо
24149/01 Aviation Recreation Organisation Certificate 19.Apr.2017
24149/02 Request for Vector Subscription for Part 149 Pilot / Parachutist Certificate Holders 19.Apr.2017
24149/03 Part 149 Compliance Matrix 26.Aug.2019
Part 157 Notice of Construction, Alteration, Activation, and Deactivation of Aerodromes
Дугаар Нэр Огноо
24157/01 Notice of Aerodrome/Heliport Proposal 19.Apr.2017
Part 171 Aeronautical Telecommunication Service Organisations – Certification
Дугаар Нэр Огноо
24171/01 Application for Issue or renewal of Telecommunication Services Certificate 29.Mar.2016
24171/02 Application for Identification Code or Call sign 29.Mar.2016
24171/03 Part 171 Compliance Matrix 25.Mar.2021
24171/04 Application for Amendment of a Telecommunication Service Certificate under Part 171 26.Mar.2020
Part 172 Air Traffic Service Organisations – Certification
Дугаар Нэр Огноо
24172/01 Application for Issue or Renewal of an Air Traffic Service Certificate 27.Apr.2016
24172/02 Part 172 Compliance Matrix 25.Mar.2021
24172/03 Application for Trial Under Civil Aviation Rule 27.Apr.2016
24172/04 Application for Amendment of an Air Traffic Service Certificate under Part 172 26.Mar.2020
Part 173 Instrument Flight Procedure Service Organisation – Certification and Operation
Дугаар Нэр Огноо
24173/01 Application for issue or renewal of an Instrument Flight Procedure Service Certificate under Part 173 27.Apr.2016
24173/02 Part 173 Compliance Matrix 25.Mar.2021
24173/03 Application for Amendment of an Instrument Flight Procedure Service Certificate under Part 173 26.Mar.2020
Part 174 Aviation Meteorological Service Organisations – Certification
Дугаар Нэр Огноо
24174/01 Application for Issue or Renewal of a Meteorological Service Organisation Certificate 27.Apr.2016
24174/02 Part 174 Compliance Matrix 25.Mar.2021
24174/03 Application for amendment of a meteorological service organisation certificate under Part 174 26.Mar.2020
Part 175 Aeronautical Information Service Organisations – Certification
Дугаар Нэр Огноо
24175/01 Application for Issue or Renewal of an Aeronautical Information Service Certificate 27.Apr.2016
24175/02 Part 175 Compliance Matrix 25.Mar.2021
24175/03 Application for amendment of an aeronautical information service certificate under Part 175 26.Mar.2020