Нэр
1.Агаарын хөлгийн бүртгэл, таних тэмдэг
2. Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ /Том нисэх онгоц/
3. Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ /Дунд нисэх онгоц/
4. Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ /Нисдэг тэрэг болон жижиг нисэх онгоц/
5. Гадаадын агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ
6. Хөдөө аж ахуйн нислэгийн үйл ажиллагаа эрхлэгч байгууллагын гэрчилгээ
7.Иргэний нисэхийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээ
8. Нисэх клубийн гэрчилгээ
9. Нисэхийн хангамжийн байгууллагын гэрчилгээ
10. Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээ
11. Агаарын хөлгийн Нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээ
12. Аэродромын гэрчилгээ
13. Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээ
14. Агаарын навигацийн үйлчилгээний байгууллагуудын гэрчилгээ
15. Итгэмжлэгдсэн байгууллага
16. Итгэмжлэгдсэн шалгагч
17. Агаарын хөлгийн маягийг хүлээн зөвшөөрсөн байдал
18. НХҮА-ны үнэмлэх эзэмшигчдийн тоо
19.Нисэхийн мэргэжлийн үнэмлэх эзэмшигчдийн тоо